ข้อสอบฟิสิกส์พื้นฐาน ม. 4 (ว30101) ชุดที่ 2

01.ถ้าต้องการวัดความต่างศักย์ของถ่านไฟฉายก้อนหนึ่งด้วยโวลต์มิเตอร์แบบเข็มซึ่งสามารถอ่านค่าได้เต็มสเกลเท่ากับ5โวลต์และมีสเกลละเอียดที่สุดเท่ากับ0.1โวลต์  ข้อใดต่อไปนี้แสดงการอ่านค่าความต่างศักย์ของถ่านไฟฉายที่เหมาะสมที่สุด

1.  1.5  โวลต์               2.  1.55  โวลต์                3.  1.552   โวลต์                 4.  1.5520  โวลต์

02.จากการทดลองเรื่องการหักเหของแสงพบว่าถ้าใช้มุมตกกระทบในอากาศเท่ากับ  60  องศา จะเกิดมุมหักเหในของเหลวชนิดที่หนึ่ง  30  องศา  ถ้าเปลี่ยนของเหลวเป็นชนิดที่สอง และใช้มุมตกกระทบในอากาศเท่าเดิม พบว่ามุมหักเหใหม่มีค่า  45 องศา  ค่าดรรชนีหักเหของของเหลวชนิดที่หนึ่งเป็นกี่เท่าของดรรชนีหักเหของของเหลวชนิดที่สอง

1.  0.7                2.  1.4                3.  1.5                 4.  1.7

03.คนมองปลาในสระน้ำในแนวทำมุม  30  องศากับแนวราบ  จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้

1.  คนเห็นปลาตื้นกว่าที่เป็นจริง                      2.  คนเห็นปลาลึกกว่าที่เป็นจริง

3  คนเห็นปลาตามตำแหน่งที่เป็นจริง              4.  คนเห็นปลากับซ้าย-ขวา

04.คลื่นน้ำแบบต่อเนื่องที่มีหน้าคลื่นตรง  เคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างบริเวณน้ำลึกและน้ำตื้นแล้วทำให้เกิดคลื่นหักเหหน้าคลื่นตรง  ถ้าแนวทางเดินของคลื่นตกกระทบทำมุมกับรอยต่อระหว่างตัวกลางเท่ากับ  30  องศา   จงหามุมหักเหถ้าความยาวคลื่นในน้ำตื้นลดลงเป็น  ของความยาวคลื่นในน้ำลึก

 

1.  15  องศา           2.  30  องศา            3.  45  องศา               4.  60  องศา

05.ถ้าการแทรกสอดของคลื่นน้ำให้แนวปฏิบัพระหว่างจุดกำเนิดคลื่นทรงกลมทั้งสองมีจำนวน 3แนว  พิจารณาข้อความต่อไปนี้

‏א.          ถ้าเลื่อนจุดกำเนิดคลื่นทั้งสองให้ห่างกันสองเท่าของระยะเดิม  จะทำให้มีแนวปฏิบัพระหว่างต้นกำเนิดทั้งสองเพิ่มขึ้นอีก 4 แนว

‏ב.          ถ้าเพิ่มความถี่ของแหล่งกำเนิดคลื่นให้มากขึ้นจนเกิดคลื่นนิ่งอีกครั้ง     แนวปฏิบัพจะลดลง

‏ג.             ถ้าเพิ่มน้ำให้มากกว่าเดิม    แนวของปฏิบัพอาจจะเพิ่มขึ้น

ข้อความที่เป็นจริงคือ

1.  .  .  และ  .                            2.  .  และ  .

3.  .  เท่านั้น                                  4.  คำตอบเป็นอย่างอื่น

06.ชายคนหนึ่งเคาะส้อมเสียงซึ่งมีความถี่ แล้วนำไปแกว่งเป็นวงกลมในแนวระดับดังรูป    ชายอีกคนหนึ่งซึ่งนั่งนิ่งอยู่จะได้ยินเสียงขณะที่ส้อมเสียงอยู่ในตำแหน่ง  A B C  และ  D  ดังรูป   ด้วยความถี่     ตามลำดับข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูก

                                                                                   1.

                                                                                   2.

                                                                                   3.

                                                                                   4.

07.ในการปรับเทียบเสียงของเปียโนระดับเสียง  C   โดยเทียบกับส้อมเสียงความถี่   256.0  Hz ถ้าได้ยินเสียงบีตส์ความถี่  3.0  ครั้ง  / วินาที   ความถี่ที่เป็นไปได้ของเปียโนมีค่าเท่าใด

1.  256   Hz                                                       2.  254.5  หรือ  257.5 Hz

3.  253  หรือ  259 Hz                                       4.  250  หรือ  262 Hz

08.ชายคนหนึ่งโยนเหรียญในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น  10 เมตร/วินาที  เป็นเวลานานเท่าใดเหรียญจึงจะตกลงมาถึงตำแหน่งเริ่มต้น

1.  1  S                   2.  2  S             3.  3   S          4.  4   S

09.วัตถุเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร่ง   a     เวลา  t  ใดๆ  ดังรูป  โดยความเร่งที่มีทิศไปทางขวามีเครื่องหมายบวก  ถ้าวัตถุมีความเร็วต้น  3.0  เมตร/วินาที  วัตถุจะมีความเร็วเท่าใด

1.             –12   m/s

2.             +12 m/s

3.             –15 m/s

4.             +1 m/s

 

10.       มวล 1 กิโลกรัมวางอยู่บนพื้นเอียงมวล  10  กิโลกรัม  ซึ่งทำมุม 30 องศากับแนวระดับ ถ้ามวล 1 กิโลกรัมสามารถวางอยู่บนพื้นเอียงได้ในขณะที่พื้นเอียงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่  5 เมตร/วินาที จงหาว่าพื้นเอียงจะต้องออกแรงกระทำในแนวตั้งฉากกระทำต่อมวล 1 กิโลกรัมเท่าใด

1.             5.0    N

2.             8.66 N

3.             10.0 N

4.             ข้อมูลที่กำหนดให้ไม่เพียงพอ

11.ถ้ามีแรงขนาด   12.0  นิวตัน  และ 16.0  นิวตัน  กระทำต่อวัตถุซึ่งมีมวล  4.0  กิโลกรัม โดยแรงทั้งสองกระทำในทิศตั้งฉากซึ่งกันและกัน วัตถุนั้นจะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร่งเท่าใด

1.  3.0  m/s2            2.  4.0 m/s2 3.  5.0 m/s2 4.  6.0 m/s2

12.แขวนวัตถุมวล    m    ด้วยเชือกเบาดังรูป  ถ้าแรงดึงในเส้นเชือกตามแนวระดับมีขนาด  60  นิวตัน

จงหาน้ำหนักของวัตถุนั้น

1.             30     N

2.            

3.            

4.             120 N

13.จากสถานการณ์ต่อไปนี้  ข้อความใดบ้างที่แสดงว่าวัตถุสมดุลต่อการหมุน

‏א.          รอกเดี่ยวหมุนอย่างอิสระรอบแกนที่ไม่มีความเสียดทานด้วยอัตราเร็วเชิงมุมคงที่

‏ב.          ลูกบอลกลิ้งลงมาจากพื้นเอียงที่มีความผิดด้วยความเร่งของจุดศูนย์กลางมวลคงที่

‏ג.             การผลักวัตถุให้เคลื่อนที่ไปตามพื้นราบด้วยความเร่งคงที่โดยที่วัตถุไม่พลิกคว่ำ

‏ד.           การผลักหน้าต่างให้เปิดออกไปด้วยอัตราเร็วไม่คงที่

คำตอบที่ถูกต้องคือ

1.  . . และ ง.                                         2.  .  และ  . 

3.  .  เท่านั้น                                            4.  คำตอบเป็นอย่างอื่น

14.ผูกมวล  m    ติดกับปลายเชือกที่มีมวล  m     แล้วแขวนไว้กับเพดานดังรูป ความตึงเชือกที่จุดกึ่งกลางเชือกเป็นเท่าใด

                                                                                     1.  mg

.                                                                                     2.

                                                                                      3.  2  mg

                                                                                      4. .

15.นำวัตถุมวล 2 กิโลกรัมมาโยงด้วยด้วยสปริงเหมือนกัน 2 เส้น มีความยาวปกติ 2 เมตร และยึดติดกับหมุด A     และ   B    บนพื้นที่ราบเกลี้ยงดังรูป ดึงมวลไปทาง B   เป็นระยะ 1 เมตร  เมื่อปล่อยมือมวลจะเคลื่อนที่ผ่านจุดสมดุลด้วยอัตราเร็วเท่าใด ถ้าสปริงมีค่าคงตัว 2 นิวตันต่อเมตร

1.             2.8 m/s

2.             2.0 m/s

3.             1.7 m/s

4.             1.4 m/s

16.การทดลองการตกอิสระของวัตถุมวล m     บนดาวดวงหนึ่งซึ่งมีค่าอัตราเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงคงที่ g'  โดยปล่อยวัตถุตกลงมาจากที่สูง แล้ววัดพลังงานจลน์สุดท้าย(EK) กับเวลา(t) ในการตก ซึ่งสามารถเขียนกราฟระหว่าง EK กับ t2  ได้ดังรูป ค่าความชันของกราฟเป็นเท่าใด

                                                                                      1.

                                                                                      2.mg'

                                                                                      3. .

                                                                                      4.

17.วัตถุเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ด้วยอัตราเร็ว4uที่ตำแหน่งสูงสุด และขณะนั้นวัตถุได้แตกออกเป็น 2 ส่วนที่มีมวลเท่ากัน ส่วนหนึ่งตกลงในแนวดิ่ง อัตราเร็วในแนวราบของส่วนที่สองเป็นเท่าใด

1.  24u u              2.  4u           3.  6 u             4.  8u

18.มวล A วิ่งด้วยอัตราเร็ว 1.0 เมตร/วินาที  เข้าชนมวล B ซึ่งอยู่นิ่ง หลังการชนมวล B วิ่งไปในทิศ 30 องศากับแนวเดิมของ A หลังการชนมวล A จะวิ่งด้วยอัตราเร็วเท่าใด และในทิศทำมุมเท่าใดกับแนวเดิม

1.  0.86   m/s       และ  300                            2.  0.86 m/s และ  600

3.  0.50 m/s และ  300                                   4.  0.50 m/s และ  600

19.ตัวนำที่อยู่ในสภาพสมดุลทางไฟฟ้าสถิต  สนามไฟฟ้า ณ  ตำแหน่งใกล้กับผิวตัวนำจะมีลักษณะดังข้อใด

1.  ตั้งฉากกับผิวตัวนำ

2.  ขนานกับผิวตัวนำ

3.  มีทิศทำมุม Θ กับผิวตัวนำ     โดยมุมΘ จะขึ้นกับรูปร่างของผิวตัวนำ

4.             มีค่าเป็นศูนย์

20.ตัวนำทรงกลมมีรัศมี 10 เซนติเมตร มีประจุกระจายอย่างสม่ำเสมอบนผิวตัวนำ ถ้ากราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดสนามไฟฟ้า (E)กับระยะจากจุดศูนย์กลางของทรงกลม(r)  มีค่าดังรูป ศักย์ไฟฟ้าที่     =5  เซนติเมตรจะมีค่าเท่าใด

1.             0    V

2.             5.0x105  V

3.             1.0x106  V

4.             5.0x107  V

 


ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search