แบร์นูลลี

1. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้

1. การยกตัวของเครื่องบิน ใช้หลักการของแบร์นูลลี

2. การยกตัวของเรือไฮโดรฟอยล์ ใช้หลักการของแบร์นูลลี

3. อัตราการไหลของของไหล ณ ตำแหน่งใดๆ มีค่าคงตัวเสมอตามความคิดของไหลในอุดมคติ

ข้อใดถูก

. ข้อ 1 และ 2 . ข้อ 2 และ 3 . ข้อ 1 และ 3 . ข้อ 1 , 2 และ 3

2. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้

1. คนยืนอยู่ข้างรางรถไฟถูกรถไฟดูดเข้าหา ขณะรถไฟเคลื่อนที่ผ่าน ใช้หลักการของแบร์นูลลี

2. ขณะรถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง แรงที่พื้นกระทำต่อยางรถยนต์ในแนวตั้งฉากมีค่าลดลง ใช้หลักการของแบร์นูลลี

3. อัตราการไหล เป็นผลคูณของพื้นที่หน้าตัดที่ของไหลผ่านกับอัตราเร็วของของไหลที่ผ่าน ณ ตำแหน่งใดๆ

ข้อใดถูก

. ข้อ 1 และ 2 . ข้อ 2 และ 3 . ข้อ 1 และ 3 . ข้อ 1 , 2 และ 3

3. จงพิจารณาจากรูป น้ำไหลจากท่อ X ไป Y ซึ่งอยู่ในแนวระดับและตกลงมาทางท่อ Z

1. อัตราเร็วในท่อ Y มากกว่าอัตราเร็วในท่อ X

2. อัตราเร็วในท่อ Z มากกว่าอัตราเร็วในท่อ Y

3. ความดันในท่อ Y น้อยกว่าความดันในท่อ Z

4. ความดันในท่อ Z น้อยกว่าความดันในท่อ X

ข้อใดถูก

. ข้อ 1 และ 2 . ข้อ 2 และ 3 . ข้อ 1 และ 4 . ข้อ 1 , 2 , 3 และ 4

4. จงพิจารณาน้ำที่พุ่งออกจากปลายท่อน้ำดับเพลิง เกี่ยวกับอัตราเร็วและความดันของน้ำ จากรูป

1. อัตราเร็วของน้ำที่ A จะน้อยกว่า อัตราเร็วของน้ำที่ B

2. ความดันของน้ำที่ A จะมากกว่าความดันของน้ำที่ B

ข้อใดถูก

. ข้อ 1 เท่านั้น . ข้อ 2 เท่านั้น . ผิดทั้งคู่ . ถูกทั้งคู่

5. เม็ดเลือดไหลด้วยอัตราเร็ว 16 เซนติเมตรต่อวินาที ในเส้นเลือดใหญ่มีรัศมี 0.5 เซนติเมตร ไปสู่เส้นเลือดขนาดเล็กลง และมีรัศมี 0.4 เซนติเมตร อัตราเร็วของเม็ดเลือดในเส้นเลือดเล็กเป็นกี่เซนติเมตรต่อวินาที

. 25 . 24 . 22 . 18

6. ถ้าน้ำปะปาในท่อที่ไหลผ่านมาตรวัดเข้าบ้านมีอัตราการไหล x 10- 4 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จงหาอัตราเร็วของน้ำในท่อปะปาเมื่อส่งผ่านท่อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร จะเป็นกี่เมตรต่อวินาที

. 1 . 2 . 3 . 4

7. พิจารณาของไหลในหลอดแก้ว 4 หลอดที่ต่อถึงกัน และต่อกับกระบอกแก้ว ดังรูป ของไหลใต้หลอดแก้ว 1 , 2 , 3 และ 4 ไหลไปทางขวามือ ให้อัตราเร็วเป็น v1 , v2 , v3 และ v4 ตามลำดับ

1. จากรูป ก. อัตราเร็ว v1 = v3 = v4 และ v2 มากที่สุด ความดันในของไหลใต้หลอดแก้วหลอดที่ 2 น้อยที่สุด

2. จากรูป ข. อัตราเร็ว v1 = v2 และ v3 = v4 โดย v1 < v3 ความดันในของไหลใต้หลอดที่ 1 และ 2 มากกว่า หลอด 3 และ 4 ซึ่งมีความดันเท่ากัน

3. อัตราเร็ว v1 > v2 > v3 > v4 ตามลำดับ ความดันในของไหลใต้หลอดแก้ว หลอด 1> 2> 3> 4

ข้อใดถูก

. ข้อ 1 และ 2 . ข้อ 2 และ 3 . ข้อ 1 และ 3 . ข้อ 1 , 2 และ 3

8. อัตราเร็วของลมพายุที่พัดเหนือหลังคาบ้านหลังหนึ่งเป็น 50 เมตรต่อวินาที ถ้าหลังคาบ้านนี้มีพื้นที่ 175 ตารางเมตร แรงยกที่กระทำกับหลังคาบ้านเป็นกี่นิวตัน กำหนดให้ความหนาแน่นของอากาศขณะนั้นเท่ากับ 0.3 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ g = 10 เมตรต่อวินาทียกกำลังสอง

. 26,250 . 83,125 . 109,375 . 166,250

โจทย์ใช้ตอบคำถามข้อ 9 – 10 ถ้าต้องการให้น้ำพุงออกจากปลายท่อน้ำดับเพลิงด้วยความเร็ว 20 m/s ซึ่งอยู่ห่างจากปลายท่อเล็กน้อย กำหนดให้ เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ A และ B เท่ากับ 8 cm และ 4 cm ตามลำดับและความดันบรรยากาศ 105นิวตันต่อตร.เมตร

9. จงหาความเร็วของน้ำในท่อ A ( เมตร/วินาที )

. 4 . 5 . 6 . 7

10. จงหาความดันที่จุด A ซึ่งอยู่ห่างจากปลายท่อเล็กน้อย ( กี่นิวตัน/ตร.เมตร )

. 2.975x105 . 2.875x105 . 2.775x105 . 2.675x105

2 ความคิดเห็น:

tapanee rungrot กล่าวว่า...

ไม่มีเฉลยหรอค่ะ

Unknown กล่าวว่า...

เฉลยไม่มีเหรอค่ะ?

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search