หลักความดันของของไหล

ให้นักเรียนสรุปสาระสำคัญที่ได้จากการสืบค้น ข้อมูล และบันทึกลงในสมุด

1. หลักความดันของของไหล

2. หลักของแบร์นูลลี

2. ให้นักเรียนเติมคำ หรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1. อัตราการไหล สำหรับของไหลในอุดมคติ คือ ผลคูณระหว่างพื้นหน้าตัดของที่ไหลผ่านกับอัตราเร็วของไหล ขณะนั้น มีหน่วยเป็น ………………………………………………………………………..

2. พื้นหน้าตัดของที่ไหลผ่าน มีหน่วยเป็น ……………………………………………………………

3. อัตราเร็วของไหล มีหน่วยเป็น ……………………………………………………………………..

4. สมการความต่อเนื่องของการไหล สำหรับของไหลในอุดมคติ คือ ………………………………..

5. ปริมาตรของการไหล ณ ตำแหน่งใด ๆ จะมีความแตกต่างกัน หรือไม่ ……………………………

6. ความดันของของไหล มีหน่วยเป็น ……………………………………………………………….

7. ณ ตำแหน่งใด ๆ ในของไหล ความสัมพันธ์ระหว่างงานและพลังงาน จะคงตัวหรือ ไม่ ………….

8. สมการของแบร์นูลลี คือ ……………………………………………………………………………

9. คนยืนอยู่ข้างรางรถไฟถูกรถไฟดูดเข้าหา ขณะรถไฟเคลื่อนที่ผ่าน ใช้หลักการของแบร์นูลลี หรือ ไม่ ……

10. การยกตัวของเรือไฮโดรฟอยล์ ใช้หลักการของแบร์นูลลี หรือ ไม่ ………………………………………

1. ให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นว่า ทุกตำแหน่งในท่อน้ำที่กำลังฉีดน้ำลดต้นไม้ หรือล้างรถยนต์ มีความดันและอัตราเร็วของน้ำเท่ากันหรือไม่ อย่างไร

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

2. ความคิดเห็นของกลุ่มเห็นว่า ทุกตำแหน่งในท่อน้ำที่กำลังฉีดน้ำลดต้นไม้ หรือล้างรถยนต์ มีความดันและอัตราเร็วของน้ำเท่ากันหรือไม่ อย่างไร

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

3. ความคิดเห็นที่นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสรุป เห็นว่า ทุกตำแหน่งในท่อน้ำที่กำลังฉีดน้ำลดต้นไม้ หรือล้างรถยนต์ มีความดันและอัตราเร็วของน้ำเท่ากันหรือไม่ อย่างไร

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search