สมการของแบร์นูลลี

1. ให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นว่า ทุกตำแหน่งในท่อน้ำที่กำลังฉีดน้ำลดต้นไม้ หรือล้างรถยนต์ มีความดันและอัตราเร็วของน้ำเท่ากันหรือไม่ อย่างไร

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

2. ความคิดเห็นของกลุ่มเห็นว่า ทุกตำแหน่งในท่อน้ำที่กำลังฉีดน้ำลดต้นไม้ หรือล้างรถยนต์ มีความดันและอัตราเร็วของน้ำเท่ากันหรือไม่ อย่างไร

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

3. ความคิดเห็นที่นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสรุป เห็นว่า ทุกตำแหน่งในท่อน้ำที่กำลังฉีดน้ำลดต้นไม้ หรือล้างรถยนต์ มีความดันและอัตราเร็วของน้ำเท่ากันหรือไม่ อย่างไร

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search