โจทย์ แรงลอยตัวและหลักของอาร์คิมีดิส

แรงลอยตัวและหลักของอาร์คิมีดิส


น้ำมีความหนาแน่น 1 x 103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร นำโลหะผสมชนิดหนึ่ง

ความหนาแน่น 5 x 103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มาจำนวน 500 กิโลกรัม ทำเป็นเรือให้

ลอยน้ำได้ 3 ใน 4 ของปริมาตรที่แทนที่น้ำทั้งหมด จะบรรทุกคนได้กี่คนเรือยังคงลอยน้ำ

ได้พอดี ให้คิดคนทุกคนมีมวลเฉลี่ย 50 กิโลกรัม


เฉลย บรรทุกคนได้ 30 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search