ความหนาแน่นของวัตถุ


วัตถุก้อนหนึ่งมีปริมาตร 0.1 ลูกบาศก์เมตร เมื่อนำมาวางในของเหลวสามารถจมปริ่มอยู่ที่ผิวของเหลวได้พอดี ของเหลวนั้นมีความหนาแน่น 1.5 x 103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
จงคำนวณหา

ก. ความหนาแน่นของวัตถุ
ข. มวลของวัตถุ
ค. น้ำหนักของวัตถุที่หายไปในของเหลว


) ความหนาแน่นของวัตถุเท่ากับความหนาแน่นของเหลว คือ 1.5´103 kg/m3

) มวลของวัตถุ

m = rV , เมื่อ V = 0.1 m3

m = 1.5´103 kg/m3´0.1 m3

m = 1.5´102 kg

) น้ำหนักของวัตถุที่หายไปในของเหลว เท่ากับแรงพยุงหรือน้ำหนักของวัตถุ

W = mg

W = 1.5´102 kg´10m/s2

W = 1.5´103 kg

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search