สมการของแบร์นูลลี

การไหลของของไหลในอุดมคติ คือ การไหลที่เป็นระเบียบ และจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ทุกอนุภาคในของไหล เมื่อ เคลื่อนผ่านจุดเดียวกันจะมีความเร็วเท่ากัน และเมื่อไหลผ่านจุดต่างๆกันจะมีความเร็วเท่ากันหรือแตกต่างกันก็ได้

2. ของไหลมีการไหลโดยไม่หมุน และไม่สามารถอัดได้

3. ของไหลมีการไหลโดยไม่มีแรงต้านเนื่องจากความหนืดของของไหล

4. ของไหล ณ ตำแหน่งใด จะมีความหนาแน่นคงตัว

มวลของของไหลจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา แต่อัตราการไหลจะมีค่าคงตัวเสมอ โดยมีค่าขึ้นกับ ผลคูณระหว่างพื้นที่หน้าตัดของของไหลกับอัตราเร็วของของไหลขณะนั้น ( อัตราการไหล = Av ) และจากความสัมพันธ์ระหว่างงานและพลังงาน แบร์นูลลี ได้นำมาอธิบายเกี่ยวกับการไหล โดยสรุปได้ว่า ณ ตำแหน่งใดๆ การเปลี่ยนแลงปริมาตรของของไหลจะไม่แตกต่างกัน ความสัมพันธ์ระหว่างความดันของของไหลที่เคลื่อนที่ จะคงตัวเสมอ ดังสมการ P +rv2 +rgh = ค่าคงตัว

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search