1.ใส่น้ำลงในถังรวมกับน้ำมันชนิดหนึ่ง ความหนาแน่น 900 kg/m3
ถ้าน้ำและน้ำมันลอยเป็นชั้นหนาชั้นละ
20 cm จงหาความดันที่ก้นภาชนะ

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

2. อ่างเลี้ยงปลามีขนาดดังรูป ณ บริเวณก้นอ่างที่พื้นที่ A1 จะมีแรงเนื่องจากน้ำหนัก และความดันของน้ำกดตั้งฉากกับพื้นอ่างเท่าใด

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

3. น้ำมันมีความหนาแน่น 600 kg/m3บรรจุในถังฝาเปิดทรงกระบอกซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.7 เมตร สูง 2 m จงคำนวณหา (ความดันบรรยากาศ 1.013 x105 )

ก. ความดันเกจของน้ำมันที่ก้นถัง

ข. ความดันสมบูรณ์ของน้ำมันที่ก้นถัง

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search