แบบฝึกหัดฟิสิกส์ ของไหล แรงลอยตัววัตถุก้อนหนึ่งมีปริมาตร 0.1 ลูกบาศก์เมตร เมื่อนำมาวางในของเหลวสามารถจมปริ่มอยู่ที่ผิวของเหลวได้พอดี ของเหลวนั้นมีความหนาแน่น 1.5 x 103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
จงคำนวณหา

ก. ความหนาแน่นของวัตถุ
ข. มวลของวัตถุ
ค. น้ำหนักของวัตถุที่หายไปในของเหลว

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search