การศึกษาอิทธิพลของมุมการชนของของไหล 2 ชนิดที่มีผลต่อการผสมในท่อ โดยใช้เทคนิค CFD

การศึกษาอิทธิพลของมุมการชนของของไหล 2 ชนิดที่มีผลต่อการผสมในท่อ

โดยใช้เทคนิค CFD

EFFECT OF JET INJECTION ANGLE ON INLINE MIXING OF TWO FLUIDS WITH COMPUTATIONAL FLUIDS DYNAMICS (CFD)

โดย นางสาวกัญทิมา แซ่อึ้ง

นางสาวภัณฑารักษ์ ยุวะเสวี

นายภาคีนัย แสงสว่าง

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สมัคร รักแม่

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประยุกต์ใช้เทคนิค Computation Fluid Dynamic(CFD) ในการวิเคราะห์อิทธิพลของของมุมการชนของของไหล 2 ชนิดคือน้ำและสารละลายน้ำตาลซูโครส(น้ำเชื่อม) 30บริกซ์ในท่อทรงกระบอกโดยจากการศึกษาพบว่าที่มุม 180 องศาจะทำให้เกิดลักษณะการผสมที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับมุมการชนอื่นที่ได้ทำการทดลองคือ 45,60,90,120,135 และ 180 องศา และเกิดลักษณะการหมุนวนภายในท่อที่สอดคล้องกันทั้งการจำลองลักษณะการไหลด้วยคอมพิวเตอร์และการทดลองจริง

ABSTRACT

This project was aimed to implement a computational fluid dynamic(CFD) technique for analyzing effect of jet injection angle on mixing of wo fluids inline are water and 30% sucrose solution.It was found that at the angle of 180 can create the best mixing when compare with another angles (45,60,90,120,135and 180). And the creation of the swirl in pipeline from CFD is consistent to experiment.

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search