แบบฝึกหัด กลศาสตร์ของไหล


 • แบบทดสอบก่อนเรียน 1.)ความดันกำหนดให้มีค่าเท่ากับ ก. แรงดันคูณพื้นที่ ข. แรงดันต่อพื้นที่ ค. น้ำหนักต่อพื้นที่ ง. มวลต่อพื้นที่ 2.)เครื่องมื...
 • ก. หาแรงดันที่ก้นภาชนะ ข. หาแรงดันที่กระทำต่อผนังด้านข้างภาชนะ
 • จงอธิบายความหมายของข้อความต่อไปนี้พอสังเขป 1. แรงดันของน้ำที่ดันเขื่อน ขึ้นอยู่กับความกว้างของเขื่อนหรือไม่ ………………………………………..………………...
 • คำถามแรก ก็ P=โลจีเอช แทนค่า H=1 ตอบเลย คำถามสอง Pav = (Pหนึ่ง+Pสอง)/2 โดยที่ Pหนึ่งคือ ด้านข้างส่วนบน Pสองคือ ด้านข้างส่วนล่าง เพราะฉะนั...
 • เขื่อนแห่งหนึ่งยาว 60 เมตร พื้นที่ผิวเขื่อนที่สัมผัสกับน้ำเอียงทำมุม 60 ํ กับแนวราบ ถ้าความสูงของน้ำเท่ากับ 10 เมตร แรงดันน้ำที่กระทำต่...
 • ตัวอย่างโจทย์ เขื่อนกั้นน้ำ ตัวอย่างที่ 1. เขื่อนกั้นน้ำแห่งหนึ่งสมมุติว่าสร้างเป็นแนวดิ่ง ด้านหนึ่งมีระดับความสูง 20 เมตร อีกด้านหนึ่งมีระ...
 • กลศาสตร์ของไหล ของไหล Lovely 1. ความดันบนผิวโลกที่มนุษย์สามารถอาศัยอยู่คือข้อใด ก. ความดันสัมบูรณ์ ข. ความดันเกจ ค. ความดันดิฟเฟอร์เรนเซีย...
 • ไม่มีความคิดเห็น:

  ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

  Custom Search