3100-0103 กลศาสตร์ของไหล

3100-0103 กลศาสตร์ของไหล

จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้เข้าใจหลักสถิตศาสตร์และหลักของพลังงานของไหล

2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้หลักของพลังงานของไหลในงานอาชีพ

3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการสืบเสาะหาความรู้และใช้เหตุผลของกลศาสตร์ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับของไหล มีความตระหนักถึงประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน

มาตรฐานรายวิชา

1. เข้าใจหลักสถิตศาสตร์ของไหลและการเคลื่อนที่ของของไหล

2. คำนวณเกี่ยวกับสถิตศาสตร์ของไหล

3. คำนวณเกี่ยวกับแรงและพลังงานการไหลโดยใช้สมการการไหล

4. คำนวณปริมาณและอัตราการไหลในท่อตรง ท่อโค้ง และรอยต่อ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาคุณสมบัติของของไหล ความหนืด การสมดุลของของไหลที่อยู่นิ่ง การหาแรงกระทำกับวัตถุที่จม แรงพยุง และแรงลอยตัว สมการโมเมนตัมและพลังงาน สมการการไหลต่อเนื่อง สมการการไหลสม่ำเสมอ การไหลในท่อ การไหลในท่อโค้ง การวัดอัตราการไหล

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search