เนื้อหาสาระ O-NET ภาษาไทย

เนื้อหาสาระ O-NET ภาษาไทย

เนื้อหาสาระ O-NET ภาษาไทย

 

1. การอ่าน :

    - การตีความ แปลความ เข้าใจความหมาย ขยายความ และสรุปความ

    - การใช้ข้อมูลจากการอ่านให้เป็นประโยชน์ ( เพื่อหาข้อมูลความรู้ , เพื่อกิจธุระ )

    - การวิเคราะห์คุณค่าเรื่องที่อ่าน

2. การเขียน :

    - การเขียนอธิบาย บรรยาย พรรณนา

    - การเขียนสรุปความ

    - การลำดับความคิด

    - การเขียนเชิงวิชาการ

    - การเขียนเชิงกิจธุระ

    - การแสดงทรรศนะ

    - การใช้เหตุผล

    - การโต้แย้ง

 

3. การพูด :

    - การพูดในโอกาสต่างๆ ที่เหมาะสมตามกาละ เทศะ และบุคคล

 

4. หลักการใช้ภาษา :

    - ธรรมชาติของภาษา

    - ลักษณะของภาษาไทย

          เสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์

          การสร้างคำ ความหมาย หน้าที่ของคำ ชนิดของคำ

          การเรียงประโยค ชนิดของประโยค

          การใช้สำนวนไทย

          ระดับภาษา

    - ความเปลี่ยนแปลงของภาษา

          คำยืม สำนวนต่างประเทศ

          ภาษาถิ่นที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรม

          ภาษาเฉพาะกลุ่ม เช่น ภาษาสื่อมวลชน ภาษาการเมือง ภาษาธุรกิจ

5. วรรณคดีและวรรณกรรม :

    - องค์ประกอบของงานประพันธ์

    - ฉันทลักษณ์

    - พัฒนาการของวรรณคดีไทย

    - ประเภทของวรรณคดี

    - คุณค่าด้านวรรณศิลป์ ( กลวิธีการประพันธ์ ภาษา โวหารภาพพจน์ )

    - คุณค่าด้านเนื้อหาและแนวคิด

    - คุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม

 

สัดส่วนเนื้อหาข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย

 

เนื้อหา

จำนวนข้อ

  การอ่าน

15

  การเขียน

17

  การฟัง การดู การพูด

4

  หลักการใช้ภาษา

29

  วรรณคดี วรรณกรรม

15

  รวม

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื้อหาสาระ O-NET สังคมศึกษา

 

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

     1. ประวัติและความสำคัญของศาสนาต่างๆ

     2. หลักธรรมของศาสนาต่างๆ

     3. พุทธศาสนสุภาษิต

     4. พระไตรปิฎก

     5. ศัพท์ทางพระพุทธศาสนาที่ควรทราบ

     6. ชาดก

     7. หน้าที่ชาวพุทธ

     8. วันสำคัญทางศาสนาและศาสนพิธี

     9. ศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา

     10. หลักธรรมในการดำเนินชีวิต และจริยธรรมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสุข

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

     1. การเป็นพลเมืองดี

     2. สิทธิมนุษยชน

     3. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย

     4. สังคม สังคมไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

     5. ความรู้เกี่ยวกับรัฐ

     6. ระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยและเผด็จการ

     7. การเมืองการปกครองไทย และความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

 

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

     1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์

- ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์

- ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์กับภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ

- ความหมายและความสำคัญของหน่วยเศรษฐกิจ ครัวเรือน, ธุรกิจ, รัฐบาล

- แนวคิดพื้นฐานของหน่วยธุรกิจและหน่วยรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดการ

     2. การวางแผนในการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตและการบริโภคอย่างเหมาะสม

- ปัญหาและประโยชน์

     3. กระบวนการและผลการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการผลิตสินค้าและการบริการ

     4. ระบบสหกรณ์

     5. เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน

     6. การใช้เทคโนโลยีและการแข่งขัน

     7. ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ

     8. กลไกราคา

     9. หน้าที่ทางเศรษฐกิจของรัฐบาลและแหล่งรายได้ของรัฐบาล

- การเสียภาษีอากร

     10. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

 

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

     1. ยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์

- พัฒนาการประวัติศาสตร์ไทย

- พัฒนาการประวัติศาสตร์สากล

- ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์ไทย + สากล

     2. พัฒนาการของมนุษยชาติ

- ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ + สภาพแวดล้อม

- พัฒนาการด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ศิลปกรรม

- ผลกระทบของการสร้างสรรค์ต่อการเปลี่ยนแปลง

     3. ความร่วมมือ ความขัดแย้ง และการสร้างสันติภาพของมนุษยชาติ และผลกระทบต่อประเทศไทยและโลก

     4. ความเป็นมาของชาติ โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์

     5. บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์

     6. วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย

 

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

     1. ภูมิศาสตร์ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก

     2. การเลือกใช้และวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนที่ชนิดต่างๆเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางภูมิศาสตร์กับ การจัดการ

- แผนที่ชนิดต่างๆ

- ภาพถ่ายทางอากาศ

- ภาพถ่ายจากดาวเทียม/ยานอวกาศ

- ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

     3. มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและการสร้างสรรค์วัฒนธรรม

     4. การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

     5. วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการแก้ไข

- บทบาทขององค์กรต่างๆ

     6. กฎหมายสิ่งแวดล้อม

     7. สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาไทยกับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม

     8. จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

     9. การติดตามเลือกรับข่าวสารด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจากแหล่งความรู้ต่างๆเพื่อการเฝ้าระวังและ

         ติดตามสถานการณ์ ในระดับประเทศและโลก

 

สัดส่วนเนื้อหาข้อสอบสังคมศึกษา

1. สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม                                   12  ข้อ

2. สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม 17  ข้อ

3. สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์                                                           17  ข้อ

4. สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์                                                           17  ข้อ

5. สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์                                                                17  ข้อ

หมายเหตุ : ข้อสอบทั้งหมดเป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ไม่มีข้อสอบอัตนัย

 

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search