โจทย์ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

ขว้างวัตถุบนพื้นราบด้วยความเร็วต้น 40 m/s ทำมุม 37o กับแนวดิ่ง จงหาความเร็ว

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search