โจทย์ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

ปาวัตถุขึ้นไปในแนวทำมุม 37o กับแนวระดับ ปรากฏว่า ณ จุดสูงสุดวัตถุมีความเร็ว 20 เมตร/วินาที จงหาว่าวัตถุจะตกไกลกี่เมตรจากจุดที่ปา

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search