การบันทึกตัวเลขที่เหมาะสม

การบันทึกตัวเลขที่เหมาะสม ต้องบันทึกตามค่าที่อ่านได้จริงจากเครื่องมือวัด และประมาณตัวเลขต่อท้ายอีก 1 ตัว เพื่อให้
ผลการวัดใกล้เคียงความจริงมากที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search