คำอุปสรรค์ (prefixes)

คำอุปสรรค์ (prefixes)
คำอุปสรรค (prefixes) เมื่อค่าในหน่วยฐานหรือหน่วยอนุพัทธ์น้อยหรือมากเกินไปเราอาจเขียนค่านั้นอยู่ในรูปตัวเลขคูณ ด้วย ตัวพหุคูณ (ตัวพหุคูณ คือ เลขสิบยกกำลังบวกหรือลบ) ได้ เช่น ระยะทาง 0.002 เมตร เขียนเป็น เมตร แทนด้วยคำอุปสรรค มิลลิ (m) ดังนั้นระยะทาง 0.002 เมตร อาจเขียนได้ว่า 2 มิลลิเมตร คำอุปสรรคที่ใช้แทนตัวพหุคูณและสัญลักษณ์ แสดงไว้ในตาราง
คำอุปสรรคที่ใช้แทนตัวพหุคูณ
ตัวพหุคูณ ชื่อ สัญลักษณ์

เอกซะ (exa) E

เพตะ (peta) P

เทระ (tera) T

จิกะ (giga) G

เมกะ (mega) M

กิโล (kilo) k

เฮกโต (hecto) h

เดคา (deca) da

เดซิ (deci) d

เซนติ (centi) c

มิลลิ (milli) m

ไมโคร (micro)


นาโน (nano) n

ฟิโก (pico) p

เฟมโต (femto) f

อัตโต (atto) a
ประโยชน์ของคำอุปสรรค์ ช่วยเปลี่ยนหน่วยให้เหมาะสม กะทัดรัด สวยงาม

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search