ค่าความชันของกราฟ

จากความสัมพันธ์ของปริมาณ 2 ปริมาณ เขียนเป็นสมการได้ว่า 2x + 3y = 6 เมื่อนำไปเขียนกราฟระบบพิกัดฉากจะได้กราฟที่มีค่าความชันของกราฟเท่ากับ.....

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search