หน่วยฐาน

หน่วยฐาน
เป็นหน่วยหลักของเอสไอ มีทั้งหมด 7 หน่วย ดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงชื่อและสัญลักษณ์ของหน่วยฐาน
ปริมาณฐาน (Base Quantites) ชื่อหน่วย (Unit) สัญญลักษณ์ (Symbol)
ความยาว (Length) เมตร m
มวล (Mass) กิโลกรัม kg
เวลา (Time) วินาที s
กระแสไฟฟ้า (Electric Current) แอมแปร์ A
อุณหภูมิอุณหพลวัติ (Thermidynamic Temperature) เคลวิน K
ปริมาณของสาร (Amount of Substance) โมล mol
ความเข้มของการส่องสว่าง (Luminous Intersity) แคนเดลา cd

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search