ประจุไฟฟ้า และแรงระหว่างประจุไฟฟ้า

1. แรงระหว่างประจุไฟฟ้าจะแปรผันตรงกับปริมาณใด………………………………………………………… 2. จากข้อ 1. เขียนสัญญลักษณ์แทนในรูปความสัมพันธ์ได้อย่างไร……………………………………………. 3. การทำให้วัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้า มีพลังงานทางไฟฟ้า เรียกว่า……………………………………………. 4. แรงระหว่างประจุไฟฟ้าจะแปรผกผันกับปริมาณใด…………………………………………………………. 5. จากข้อ 4. เขียนสัญญลักษณ์แทนในรูปความสัมพันธ์ได้อย่างไร……………………………………………. 6. วัตถุที่มีประจุไฟฟ้าบวก จะมีการถ่ายเทประจุอย่างไร………………………………………………………. 7. ค่า K คือ ค่านิจของคูลอมบ์มีค่าเท่ากับ………………………นิวตัน.เมตรยกกำลังสองต่อคูลอมบ์กำลังสอง 8. เมื่อวัตถุมีประจุไฟฟ้าสัมผัสกับวัตถุที่ไม่มีประจุไฟฟ้าจะมีการถ่ายเทอิเล็กตรอน ทำให้วัตถุทั้งสองมีปริมาณใดเท่ากัน……………………………………………………………………………………………………... 9. ประจุไฟฟ้า เกิดขึ้นได้ 2 ชนิด คือ……………………………………………………………………………. 10. วัตถุที่มีการถ่ายเทอิเล็กตรอนอิสระได้ยาก แสดงว่าวัตถุนั้นมีสภาพเป็น…………………….….……………

3 ความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search