สนามไฟฟ้า

สนามไฟฟ้า ข้อที่ 1 1. ข้อที่ 1 1. สนามไฟฟ้าที่จุดใดๆ คือ ก. ศักย์ไฟฟ้าต่อหนึ่งหน่วยระยะทางของจุดนั้น ข. แรงต่อหนึ่งหน่วยประจุบวกที่วางไว้ ณ จุดนั้น ค. แรงต่อหนึ่งหน่วยประจุบวกที่วางไว้ ณ จุดนั้น ง. จำนวนเส้นที่แสดงทิศของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อประจุทดสอบ ข้อที่ 2 2. ทรงกลมมีประจุลบ สามารถลอยนิ่งในบริเวณที่สนามไฟฟ้ามีทิศ ก.พุ่งขึ้นในแนวดิ่ง ข. พุ่งลงในแนวดิ่ง ค. ตั้งฉากกับทรงกลม ง. ผิดทุกข้อ ข้อที่ 3 3. ถ้ามีหยดน้ำมันเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กทิศของแรงกระทำต่อหยดน้ำมันขึ้นอยู่กับ ก. จำนวนประจุที่อยู่บนหยดน้ำมัน ข. ชนิดของประจุที่อยู่บนหยดน้ำมัน ค. ขนาดของความเหนี่ยวนำแม่เหล็ก ง. ไม่มีข้อใดถูก ข้อที่ 4 5. ข้อความใดที่ไม่ถูกต้อง ก. ไม่เกิดแรงกระทำต่ออนุภาคประจุไฟฟ้า เมื่ออนุภาคนั้นวางนิ่งอยู่ในสนามแม่เหล็ก ข. อิเล็กตรอนหรือโปรตอน จะเคลื่อนที่เป็นวงกลมมาในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ ต่อเมื่อทิศทางของความเร็วตั้งฉากกับทิศสนามแม่เหล็กเท่านั้น ค. สนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็น เวเบอร์ / ตารางเมตร หรือเทสลา ง. เส้นลวดทองแดงวางในสนามแม่เหล็ก จะเกิดแรงกระทำบนเส้นลวดในทิศตั้งฉากกับทิศของสนามแม่เหล็ก ข้อที่ 5 6. แท่งแก้วถูด้วยแพร เกิดประจุไฟฟ้าได้ เพราะ ก. การถูทำให้มีประจุชนิดหนึ่งเกิดขึ้นมา ข. ประจุถ่ายเทจากวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่ง ค. ประจุเกิดจากแรงเสียดทาน ง. ประจุเกิดจากแรงดึงดูดระหว่างมวล ข้อที่ 6 7. เมื่อนำแท่งแก้วถูกับผ้าไหม จะพบว่าวัตถุทั้งสองกลายเป็นวัตถุที่มีประจุ การที่วัตถุทั้งสองมีประจุได้เนื่องจาก ก. ประจุถูกสร้างขึ้น ข. การแยกของประจุ ค. การเสียดสี ง. แรงที่ถูก ข้อที่ 7 8. ขนาดของสนามไฟฟ้าในบริเวณระหว่างแผ่นโลหะที่มีประจุต่างชนิดกัน จะมีค่าเป็นอย่างไร ก. ศูนย์ ข. สม่ำเสมอตลอดบริเวณ ค. มากเมื่อเข้าใกล้แผ่นประจุบวก ง. มากเมื่อเข้าใกล้แผ่นประจุลบ ที่จุดใดๆ คือ ก. ศักย์ไฟฟ้าต่อหนึ่งหน่วยระยะทางของจุดนั้น ข. แรงต่อหนึ่งหน่วยประจุบวกที่วางไว้ ณ จุดนั้น ค. แรงต่อหนึ่งหน่วยประจุบวกที่วางไว้ ณ จุดนั้น ง. จำนวนเส้นที่แสดงทิศของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อประจุทดสอบ ข้อที่ 2 2. ทรงกลมมีประจุลบ สามารถลอยนิ่งในบริเวณที่สนามไฟฟ้ามีทิศ ก.พุ่งขึ้นในแนวดิ่ง ข. พุ่งลงในแนวดิ่ง ค. ตั้งฉากกับทรงกลม ง. ผิดทุกข้อ ข้อที่ 3 3. ถ้ามีหยดน้ำมันเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กทิศของแรงกระทำต่อหยดน้ำมันขึ้นอยู่กับ ก. จำนวนประจุที่อยู่บนหยดน้ำมัน ข. ชนิดของประจุที่อยู่บนหยดน้ำมัน ค. ขนาดของความเหนี่ยวนำแม่เหล็ก ง. ไม่มีข้อใดถูก ข้อที่ 4 5. ข้อความใดที่ไม่ถูกต้อง ก. ไม่เกิดแรงกระทำต่ออนุภาคประจุไฟฟ้า เมื่ออนุภาคนั้นวางนิ่งอยู่ในสนามแม่เหล็ก ข. อิเล็กตรอนหรือโปรตอน จะเคลื่อนที่เป็นวงกลมมาในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ ต่อเมื่อทิศทางของความเร็วตั้งฉากกับทิศสนามแม่เหล็กเท่านั้น ค. สนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็น เวเบอร์ / ตารางเมตร หรือเทสลา ง. เส้นลวดทองแดงวางในสนามแม่เหล็ก จะเกิดแรงกระทำบนเส้นลวดในทิศตั้งฉากกับทิศของสนามแม่เหล็ก ข้อที่ 5 6. แท่งแก้วถูด้วยแพร เกิดประจุไฟฟ้าได้ เพราะ ก. การถูทำให้มีประจุชนิดหนึ่งเกิดขึ้นมา ข. ประจุถ่ายเทจากวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่ง ค. ประจุเกิดจากแรงเสียดทาน ง. ประจุเกิดจากแรงดึงดูดระหว่างมวล ข้อที่ 6 7. เมื่อนำแท่งแก้วถูกับผ้าไหม จะพบว่าวัตถุทั้งสองกลายเป็นวัตถุที่มีประจุ การที่วัตถุทั้งสองมีประจุได้เนื่องจาก ก. ประจุถูกสร้างขึ้น ข. การแยกของประจุ ค. การเสียดสี ง. แรงที่ถูก ข้อที่ 7 8. ขนาดของสนามไฟฟ้าในบริเวณระหว่างแผ่นโลหะที่มีประจุต่างชนิดกัน จะมีค่าเป็นอย่างไร ก. ศูนย์ ข. สม่ำเสมอตลอดบริเวณ ค. มากเมื่อเข้าใกล้แผ่นประจุบวก ง. มากเมื่อเข้าใกล้แผ่นประจุลบ

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search