ผลการตัดสินสื่อเล็กทรอนิกส์ Online ปี2554 ประกาศแล้ว

โดย เอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ผอ.สทร.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศผลการคัดเลือกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online แล้ว จากการที่ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ดำเนินการส่งเสริมการผลิต และพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระการเรียน รู้ ระบบ Online เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอน อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ของสพฐ. ได้มีเวทีสำหรับแสดงผลงานในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระการเรียน รู้ ระบบ Online ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สทร. ได้ประกาศเชิญชวนให้ครูผู้สอน อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้ส่งผลงานการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาประกวดกัน
ในปีนี้ มีผู้ส่งผลงานการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาจำนวน 80 เรื่อง และคณะกรรมการพิจารณาตัดสินผล ไปแล้วเมื่อวันที่ 8-12 กรกฏาคม 2554 ที่ โรงแรมแกรนด์ไชน่า ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ ปรากฏว่ามีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 14 เรื่อง ที่ได้รับรางวัล คือ
1.เรื่อง การสร้างเว็บไซด์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3
ของ ครูจริพงษ์ คำปวง โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา
2.เรื่อง สารละลายกรด-เบส
ของ ครูนาถฤดี แซ่ตัน โรงเรียนสตรีระนอง
3.เรื่อง กลไกของสิ่งมีชีวิต
ของ ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ และครูสุพรรษา ทิพย์สิงห์ โรงเรียนสตรีระนอง
4.เรื่อง ความสัมพันธ์ของปรากฎการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์
ของ ครูริปอง กัลป์ติวาณิชย์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
5.เรื่อง การใช้เมาส์
ของ ครูศิวิไล มงคล โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
6.เรื่อง พญากง พญาพาน
ของ ครูริปอง กัลป์ติวาณิชย์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
7.เรื่อง คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
ของ ครูละไม ฝั่งชลจิตต์ โรงเรียนวัดท้าวโทะ
8.เรื่อง จำนวนจริงเบื้องต้น
ของ ครูเกรียงไกร มาตรมูล โรงเรียนบ้านค่า
9.เรื่อง การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Conversation)
ของ ครูเพ็ญณี ศรีพนัสกุล ครูสัมฤทธิ์ พวงยอด และครูสุรางค์ สุวรรณหล่อ
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
10.เรื่อง Food and Drinks (อาหารและเครื่องดื่ม)
ของ ครูยอดขวัญ มามะ โรงเรียนบ้านน้ำดำ
11.เรื่อง Countries & Nationalities of ASEAN Community / Social Issue
ของ ครูปฏิมาภรณ์ พลเหี้ยมหาญ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม
12. เรื่อง การอ่านคำสะกดที่ไม่ตรงมาตรา
ของ ครูพิสิฐศักดิ์ ดวงพรม และครูศุภลักษณ์ รักษาดี โรงเรียนบ้านกองแขก
13.เรื่อง หลักภาษาไทย
ของ ครูปัณณาส มงคลเมือง และครูพิพรรฒชัย เหง้ากอก โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
14.เรื่อง ระบบย่อยอาหาร
ของ ครูริปอง กัลป์ติวาณิชย์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
หลังจากนี้ สทร. จะนำผลงานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง 14 เรื่อง ขึ้นวางไว้บนเว็บไซด์ เพื่อให้ครูนักเรียนนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนต่อ และจะจัดทำเป็นแผ่น CD เพื่อแจกจ่ายให้แก่โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลไม่สามารถเข้าไปใช้งานผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้ ก็ต้องใช้สื่อผ่านทาง แผ่น CD ที่แจกไป
สำหรับปี2553นั้น สทร.ได้นำผลงานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วางไว้บน OBECLMS จำนวน 22 เรื่อง และจัดทำเป็นแผ่นCD แล้ว ดูรูปประกอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search