สมบัติของแสงและการเกิดภาพ

1. ข้อใดเป็นประโยชน์ของแสงอาทิตย์ทางอ้อม

ตากผ้า
อ่านหนังสือ
ถนอมอาหาร
ผลิตกระแสไฟฟ้า


2. รังสีเหนือม่วงคือรังสีในข้อใด

รังสีเอ็กซ์
รังสีคอสมิก
รังสีอินฟราเรด
รังสีอัลตราไวโอเลต


3. ตัวกลางชนิดใดที่แสงเดินทางผ่านไม่ได้

กระจกเงา
กระจกฝ้า
สุญญากาศ
น้ำประปา


4. ข้อใดแสดงถึงคุณสมบัติของแสงกับตัวกลางทึบแสง

การสร้างกล้องดูแห่
การเกิดจันทรุปราคา
การสร้างกล้องจุลทรรศน์
การมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ในน้ำตื้นกว่าความเป็นจริง


5. การเดินทางของแสงผ่านตัวกลางโปร่งใสมากกว่าหนึ่งชนิดทำให้เกิดปรากฎการณ์ใด

การเกิดเงา
การเกิดรุ้งกินน้ำ
การหักเหของแสง
การสะท้อนของแสง


6. ในเวลา 15.00 น. หลังฝนตกจะเกิดรุ้งกินน้ำทางทิศใด

ทิศใต้
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก


7. แสงจะสะท้อนกลับมากเมื่อใด

ผ่านตัวกลางหลายชนิด
กระทบกับวัตถุผิวเรียบ
กระทบกับวัตถุผิวขรุขระ
แสงเดินทางเป็นเส้นตรง


1. การมองในข้อใดที่ไม่ใช่การเห็นจากการสะท้อนแสงจากวัตถุ

การมองก้อนเมฆ
การดูกระจกเงา
การดูเงาในน้ำ
การมองกองไฟกำลังไหม้


9. กระจกในข้อใดสะท้อนแสงได้ดีที่สุด

กระจกทาสีดำ
กระจกทาสีแดง
กระจกทาสีขาว
กระจกทาสีเหลือง


10. เราใช้ประโยชน์จากการหักเหของแสงในเรื่องใดมากที่สุด

การทำแว่นสายตา
การส่งสัญญาณ
การจับปลาในน้ำ
การสร้างภาพลวงตา


11. ถ้าต้อการเห็นภาพวัตถุหนาเลนส์นูนที่มีความยาวโฟกัสเท่ากับ 10 เซนติเมตรเป็นภาพหัวตั้งขนาดใหญ่ 2 เท่าของวัตถุระยะวัตถุจะเป็นเท่าไร

3 เซนติเมตร1
5 เซนติเมตร
10 เซนติเมตร
15 เซนติเมตร


12. อุปกรณ์ใดที่ทำให้ภาพจริงได้

เลนส์นูนและกระจกเว้า
กระจกเว้าและกระจกนูน
เลนส์เว้าและกระจกนูน
กระจกนูนและเลนส์นูน


13. เมื่อแสงจากดวงอาทิตย์ส่องผ่านปริซึมจะแยกออกเป็นแสงสีต่าง ๆ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะเหตุใด

การสะท้อนของแสง
การหักเหของแสง
การกระจายของแสง
การแทรกสอดของแสง


14. คนสายตาสั้นจะต้องสวมแว่นที่ทำด้วยสิ่งใด

เลนส์เว้า
เลนส์นูน
กระจกเว้า
กระจกนูน


15. ถ้าเราอยู่ใต้น้ำเมื่อมองเพื่อนบนฝั่งจะมีลักษณะอย่างไร

เห็นอยู่สูงกว่าตัวจริง
เห็นอยู่ต่ำกว่าตัวจริง
เห็นตัวโตกว่าตัวจริง
เห็นเป็นภาพหัวกลับ


16. เรามองเห็นดินสอหักงอในแก้วที่มีน้ำ เราสรุปได้ว่าอย่างไร

น้ำหนาแน่นกว่าอากาศ
น้ำเป็นตัวกลางโปร่งใส
ทางเดินของแสงหักเหได้
แสงเดินทางผ่านตัวกลางได้มากชนิด


17. ถ้าฉายแสงไฟให้ผ่านอากาศแล้วผ่านน้ำแสงจะเดินทางอย่างไร

เป็นเส้นตรง
เป็นเส้นโค้ง
เบนออกจากเส้นปกติ
เบนเข้าหาเส้นปกติ


18. วางเหรียญไว้ที่ก้นแก้ว เมื่อยืนอยู่ข้าง ๆ จะมองไม่เห็นเหรียญแต่ถ้ารินน้ำลงในแก้วจะสามารถมองเห็นเหรียญได้ เป็นเพราะเหตุใด

การหักเหของแสง
การสะท้อนของแสง
การกระจายของแสง
การสะท้อนกลับหมดของแสง


19. การสะท้อนกลับหมดจะสามารถเกิดขึ้นเมื่อแสงเดินทางตามข้อใด

จากน้ำไปแก้ว
จากแก้วไปน้ำ
จากอากาศไปน้ำ
จากอากาศไปแก้ว


20. อุปกรณ์ใดที่ไม่ได้อาศัยหลักการสะท้อนหรือหักเหของแสง

กล้องรูเข็ม
กล้องสลับลาย
กล้องดูแห่
กล้องจุลทรรศน์

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search