ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นปี 2550

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นปี 2550
1. วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่จากตาแหน่ง x = +1.0 เมตร ไปทางซ้ายจนถึงตาแหน่ง x = -3.0 เมตร ใช้เวลา 4 วินาที หลังจากนั้นเคลื่อนที่ไปทางขวาจนถึงตาแหน่ง x = -1.0 เมตร ใช้เวลา 2 วินาทีจงหาอัตราเร็วเฉลี่ยของการเคลื่อนที่
1) 3/2 เมตรต่อวินาที
2) 1 เมตรต่อวินาที
3) 1/2 เมตรต่อวินาที
4) 1/3 เมตรต่อวินาที
2. วัตถุหนึ่งกาลังเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร่งในระยะทาง 3 เมตร ทาให้ในช่วง ดังกล่าวมีผลต่าง องอัตราเร็วเท่ากับ 2 เมตรต่อวินาที และมีผลรวมของอัตรเร็วเท่ากับ 8 เมตรต่อวินาที ในระยะทาง 3 เมตรนี้ จะใช้เวลาในการเคลื่อนที่กี่วินาที
1) 3/8 วินาที
2) 1/2 วินาที
3) 3/4 วินาที
4) 1 วินาที
3. รถยนต์คันหนึ่งวิ่งเป็นเส้นตรงบนทางราบ เริ่มเหยียบเบรกอย่างสม่าเสมอขณะที่มีอัตราเร็ว 36 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จนกระทั่งหยุดนิ่ง ใช้เวลา 20 วินาที จงหาระยะทางทั้งหมดตั้งแต่ เริ่มเหยียบเบรกจนถึงรถหยุด
1) 100 เมตร
2) 150 เมตร
3) 200 เมตร
4) 250 เมตร
4. โยนวัตถุขึ้นไปในอากาศด้วยอัตราเร็ว 20 เมตรต่อวินาที จงคานวณหาเวลาทั้งหมดตั้งแต่ เริ่มโยนจนวัตถุตกลงมาที่ตาแหน่งเดิม
1) 1 วินาที
2) 2 วินาที
3) 3 วินาที
4) 4 วินาที
5. ออกแรงผลักวัตถุมวล 2 กิโลกรัมโดยค่อยๆเพิ่มแรงขึ้นอย่างสม่าเสมอจาก 0 ถึง 5 นิวตัน ภายในเวลา 0.2วินาที ถามว่าวัตถุจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นจากเดิมกี่เมตร/วินาที
1) 0.125 เมตร/วินาที
2) 0.25 เมตร/วินาที
3) 0.5 เมตร/วินาที
3) 1.0 เมตร/วินาที
6. ขว้างวัตถุขึ้นไปในอากาศโดยทา มุม 60 o กับแนวระดับหลังจากเริ่มเคลื่อนที่จนถึงตา แหน่ง
สูงสุดข้อใดต่อไปนี้ถูก
1) ขนาดของความเร่งลดลง
2) ขนาดของความเร่งเพิ่มขึ้น
3) ขนาดของความเร่งเท่าเดิม
3) ขนาดของความเร่งเป็นศูนย์
7. มวล 2, 3 และ 5 กิโลกรัม วางอยู่ที่ตา แหน่ง (0, 0) (4, 0) และ (2, 4) เมตรตามลา ดับ ใน
ระนาบ XY จงหาตา แหน่งของจุดศูนย์กลางมวลของระบบนี้
1) (1.2, 3.0)
2) (2.0, 2.0)
3) (2.0, 1.2)
4) (2.2, 2.0)
8. วางวัตถุมวล 2 กิโลกรัม บนพื้นเอียงลื่น และเอียงทา มุม tan  = ¾ กับแนวระดับ จะต้อง
ออกแรงที่ขนานกับพื้นเอียงกี่นิวตัน กระทา ต่อวัตถุ เพื่อให้วัตถุยังคงอยู่นิ่งได้ (กา หนดให้
g = 10 m / s 2 )
1) 10 N
2) 12 N
3) 15 N
4) 16 N
9. ขว้างวัตถุขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยอัตราเร็วต้น 10 เมตร/วินาที เมื่อวัตถุขึ้นไปได้สูงเป็น
ครึ่งหนึ่งของระยะสูงสุด วัตถุจะมีอัตราเร็วเท่าไร (กา หนดให้ g = 10 m / s 2 )
1) 2 เมตร/วินาที
2) 5 เมตร/วินาที
3) 5 2 เมตร/วินาที
4) 10 2 เมตร/วินาที
10. อนุภาคตัวหนึ่งเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวระดับด้วยอัตราเร็วเชิงมุมคงที่ ข้อความใด
ต่อไปนี้ถูก
1) วัตถุมีความเร็วคงที่
2) วัตถุมีความเร่งคงที่
3) วัตถุมีคาบคงที่
4) วัตถุมีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางคงที่11. วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวระดับด้วยอัตราเร็วเชิงมุมคงที่ เมื่อเวลาผ่านไป 2
วินาที วัตถุกวาดมุมได้ 60 o จงคา นวณหาคาบของการเคลื่อนที่
1)
15
 วินาที
2) 15 วินาที
3)
12
 วินาที
4) 12 วินาที
12. อนุภาคตัวหนึ่งเคลื่อนที่แบบฮามอร์นิกอย่างง่าย ข้อความใดต่อไปนี้ถูก
1) ตา แหน่งสมดุลจะมีอัตราเร็วต่า สุด
2) ตา แหน่งสมดุลจะมีอัตราเร่งต่า สุด
3) ความเร็วจะมีทิศชี้เข้าสู่ตา แหน่งสมดุลเสมอ
4) ความเร็วจะมีทิศชี้เข้าสู่ตา แหน่งสมดุลเสมอ
13. พิจารณาข้อความใดผิดของการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย
1) เป็นการเคลื่อนที่แบบฮามอร์นิกอย่างง่าย
2) เป็นการเคลื่อนที่แบบซ้า รอยเดิม
3) มีอัตราเร็วคงที่
4) มีพลังงานคงที่
14. ในการทดลองเพื่อหาความเร่งโน้มถ่วง (g) ของดาวดวงหนึ่ง ปรากฏว่า เมื่อนา ข้อมูลจาก
การทดลองมาเขียนกราฟระหว่างคาบยกกา ลังสอง T 2 (S 2 ) กับความยาวของลูกตุ้ม L
(m)ได้ความชันท่ากับ 4 S 2 / m จงคา นวณหาค่า g ของดาวดวงนี้
1) 1 m / s 2
2) 10 m / s 2
3)  m / s 2
4) 10 m / s 2
15. วัตถุกา ลังเคลื่อนที่ลงตามพื้นเอียงเรียบเลื่อน ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1) พลังงานของวัตถุกา ลังลดลงเรื่อยๆ ตามความสูงที่ลดลง
2) พลังงานศักย์ของวัตถุกา ลังลดลงเรื่อยๆ ตามความสูงที่ลดลง
3) พลังงานจลน์ของวัตถุกา ลังลดลงเรื่อยๆ ตามความสูงที่ลดลง
4) พลังงานสูญหายในรูปพลังงานความร้อน

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search