คลื่น (Wave)

ในชีวิตประจำวัน เราพบว่า พลังงานสามารถถ่ายเทจากแหล่งหนึ่งไปสู่อีแหล่งหนึ่งได้ โดยการส่งผ่านพลังงานอาจ มีตัวกลางในการส่งผ่านหรือไม่ก็ได้ และตัวกลางอาจจะเคลื่อนไปพร้อมกับพลังงานหรือไม่ก็ได้ โดยถ้าพลังงานถูกส่งผ่านไปโดยที่ตัวกลางไม่ได้เคลื่อนที่ไปด้วยแต่ตัวกลางเกิดการสั่น เราเรียกการเคลื่อนที่แบบนี้ว่าการเคลื่อนที่ของคลื่นกล คำว่าคลื่นตามคำจำกัดความ หมายถึง การรบกวน (disturbance) สภาวะสมดุลทางฟิสิกส์ และการรบกวนนั้นจะเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งออกไปยังอีกจุดหนึ่งได้ตามเวลาที่ผ่านไป ในบทนี้จะกล่าวถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ของคลื่นในทางฟิสิกส์

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search