การหักเหของคลื่น

วิชา ฟิสิกส์ ( สาระเพิ่มเติม ) (รหัส ว 4225) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การหักเหของคลื่น จำนวน 6 ข้อ
โดย อ.สุพัตรา ดาวหน โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
ข้อที่ 1)
ข้อความใดกล่าวผิด
การสะท้อนของคลื่นน้ำความยาวคลื่นไม่เปลี่ยน
การสะท้อนของคลื่นเชือกปลายอิสระไม่เปลี่ยน
การหักเหของคลื่นอัตราเร็วเปลี่ยน
การหักเหเกิดขึ้นได้ในตัวกลางเดียวกัน
ข้อที่ 2)
คลื่นน้ำเคลื่อนที่จากน้ำตื้นเข้าสู่นำลึก ทำมุมตกกระทบ30 องศา แล้วมุมหักเห 37 องศา ถ้าความยาวคลื่นในน้ำลึกวัดได้ 6 ซม. ในนำตื้นจะมีความยาวคลื่นกี่เซนติเมตร
2
3
4
5
ข้อที่ 3)
คลื่นน้ำเคลื่นที่จากน้ำตื้นเข้าสู่น้ำลึก พบว่าอัตราเร็วของคลื่น เพิ่มเป็น 2 เท่าของเดิม ถ้ามุมตกกระทบ 30 องศา จงหามุมหักเห
30 องศา
45 องศา
60 องศา
90 องศา
ข้อที่ 4)
คลื่นผิวน้ำเคลื่อนที่ จากบริเวณน้ำลึกเข้าสู่บริเวณน้ำตื้น พบว่าความยาวคลื่นลดลงเป็น 3/5 เท่า ของเดิม จวหามุมวิกฤตมีค่าเท่าใด
30 องศา
37 องศา
45 องศา
60 องศา
ข้อที่ 5)
เมื่อคลื่นผิวน้ำเคลื่อนที่จากบริเวณน้ำลึกเข้าสู่บริเวณน้ำตื้น โดยมีหน้าคลื่นขนานกับรอยต่อของน้ำลึกและน้ำตื้น ข้อความใดกล่าวถูกต้อง
ความถี่ลดลง
ความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลง
อัตราเร็วคงที่
ทิศทางไม่เปลี่ยนแปลง
ข้อที่ 6)
คลื่นน้ำในถาดคลื่นมีอัตราเร็วในน้ำลึกเป็น 2 เท่า ของอัตราเร็วคลื่นในน้ำตื้น ถ้าเคลื่อนที่จากน้ำลึกไปสู่น้ำตื้น โดยทำมุมตกกระทบ 60 องศา จงหามุมหักเหของคลื่น
24.5 องศา
25. 66 องศา
28 องศา
30 องศา

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search