เมื่อคลื่นน้ำเคลื่อนที่จากตัวกลางน้ำตื้นไปสู่น้ำลึก

1. การแทรกสอดของคลื่นเกิดขึ้นเมื่อ
ก. คลื่นเลี้ยวอ้อมสิ่งกีดขวาง
ข. คลื่น 2 ขบวนหรือมากกว่าไปรวมกัน
ค. แหล่งกำเนิดคลื่นเคลื่อนที่เร็วกว่าเดิม
ง. คลื่นหักเหที่ผิวรอยต่อของตัวกลาง

2. การทดลองเกี่ยวกับช่องแคบคู่ แสดงถึงสมบัติใดของคลื่น
ก. การหักเห
ข. การเลี้ยวเบน
ค. การเลี้ยวเบนและการหักเห
ง. การเลี้ยวเบนและการแทรกสอด

3. โยนก้อนหินขนาดไม่เท่ากัน 2 ก้อน ตกลงสู่ผิวน้ำนิ่งพร้อมกัน ข้อสรุปใดถูกต้อง
ก. ปฏิบัพที่เกิดขึ้นครั้งแรกอยู่ใกล้จุดตกของก้อนหินเล็ก
ข. ปฏิบัพที่เกิดขึ้นครั้งแรกอยู่กึ่งกลางนับจากจุดตกของก้อนกินทั้งสอง
ค. ปฏิบัพที่เกิดขึ้นครั้งแรกอยู่ใกล้ๆจุดตกของก้อนหินเล็ก
ง. ปฏิบัพที่เกิดขึ้นครั้งแรกอยู่กึ่งกลางนับจากจุดตกของก้อนหินทั้งสอง

4. S1 และ S2 เป็นแหล่งกำเนิดคลื่นอาพัน จุด P อยู่บนแนวบัพที่ 2 โดยระยะ S1P = 12 เซนติเมตร และ S2P = 15 เซนติเมตร จงหาความยาวคลื่น
ก. 1 เซนติเมตร
ข. 2 เซนติเมตร
ค. 3 เซนติเมตร
ง.
4 เซนติเมตร

5. ถ้าแหล่งกำเนิดคลื่นอาพันเฟสตรงกันห่างกัน 21 เซนติเมตร กระจายคลื่นความถี่ 10 เฮิรตซ์ มีอัตราเร็ว 40 เซนติเมตร/วินาที การแทรกสอดจะทำให้เกิดแนวบัพและปฏิบัพระหว่างรอยต่อของแหล่งกำเนิดทั้งสองเท่าไร
ก. 9 และ 10 แนว
ข. 10 และ 9 แนว
ค. 10 และ 11 แนว
ง.
11 และ 10 แนว

6. แหล่งกำเนิดคลื่นอาพันเฟสตรงกันห่างกัน 10 เซนติเมตร ให้คลื่นที่มีความยาว 2 เซนติเมตร ที่ตำแหน่งที่ห่างจากแหล่งกำเนิดคลื่นทั้งสองเป็นระยะ 10 เซนติเมตร และ 19 เซนติเมตร ตามลำดับ จะอยู่บนแนวบัพหรือปฏิบัพที่เท่าใด นับจากแนวกลาง
ก. ปฏิบัพที่ 3
ข. บัพที่ 3
ค. ปฏิบัพที่ 5
ง.
บัพที่ 5

7. การแทรกสอดของคลื่นเกิดจาก
ก. คลื่นต่อเนื่องมากกว่า 1 ขบวน
ข. คลื่นเคลื่อนที่มาพบกัน
ค. การซ้อนทับกันของคลื่น
ง.
ถูกทุกข้อ

8. คลื่นรวมที่เกิดจากการแทรกสอดของคลื่น 2 ขบวน ที่เกิดจากแหล่งกำเนิดอาพัน ซึ่งมีแอมพลิจูดเท่ากันแต่มีเฟสต่างกัน 180 จะมีลักษณะอย่างไร ถ้าเคลื่อนที่ไปทิศทางเดียวกัน
ก. แอมพลิจูดและความถี่เป็น 2 เท่าของคลื่นเดิม
ข. แอมพลิจูดเท่าเดิม ความถี่เพิ่มเป็น 2 เท่า
ค. ความถี่เท่าเดิม แอมพลิจูดเพิ่มเป็น 2 เท่า
ง.
ความถี่เท่าเดิม แอมพลิจูดเป็นศูนย์

9. แหล่งกำเนิดคลื่นอาพัน 2 อัน เฟสตรงกัน วางห่างกัน 6 เซนติเมตร ความเร็วคลื่น 40 เซนติเมตร/วินาที ขณะนั้นคลื่นมีความถี่ 20 เฮิรตซ์ จงหาว่าแนวปฏิบัพที่ 3 จะเบนจากแนวกลางเท่าไร
ก. 30°
ข. 45°
ค. 60°
ง. 90°

10. จากรูป ถ้า S1 และ S2 ต่างเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นที่มีความยาวคลื่น 1 เมตร ความถี่เท่ากันแต่มีเฟสตรงกันข้าม S1S2 เท่ากับ 5 เมตร ที่จุด P ตามรูปจะเป็นข้อใด

ก . บัพ บนแนวที่ 1
ข . บัพ บนแนวที่ 2
ค . ปฏิบัพ บนแนวที่ 1
ง .
ปฏิบัพ บนแนวที่ 2

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search