การซ้อนทับของคลื่น

แบบทดสอบระหว่างเรียน
คำถามเรื่อง การซ้อนทับของคลื่น

คำแนะนำ ในการตอบให้ใช้เมาส์คลิกที่ปุ่ม หน้าตัวเลือก จะปรากฏหน้าต่างบอกคะแนนขึ้นมา ให้กดปุ่ม "Enter" เพื่อทำข้อต่อไป


1. เมื่อปล่อยคลื่นที่มีความถี่ ความยาวคลื่น แอมปลิจูด ความเร็วคลื่นเท่ากันจากแหล่งกำเนิด 2 แหล่ง ที่อยู่ห่างกัน 5 เซนติเมตร ให้วิ่งสวนทางกัน ข้อใดผิด
1. ตำแหน่งที่มีแอมปลิจูดลดลงแสดงว่าเกิดการรวมกันแบบหักล้าง
2. ณ แหล่งกำเนิดทั้ง 2 แหล่งจะไม่เกิดการรวมกันแบบหักล้าง
3. ถ้าเพิ่มความถี่เป็น 2 เท่าของเดิม แอมปลิจูดของคลื่นที่รวมกันจะลดลง
ก. ข้อ 1, 2
ข. ข้อ 2, 3
ค. ข้อ 1, 3
ง. ข้อ 1, 2, 3

2. ข้อใดไม่ใช่หลักการซ้อนทับของคลื่นดลสองคลื่นที่เคลื่อนที่มาพบกัน
1. จะเกิดการซ้อนทับได้ เมื่อการกระจัดของคลื่นทั้งสองมีทิศไปทางเดียวกัน
2. การกระจัดของคลื่นรวม จะเท่ากับผลรวมของการกระจัดของคลื่นทั้งสอง
3. หลังจากคลื่นซ้อนทับกันแล้ว คลื่นทั้งสองจะสะท้อนกลับ โดยมีลักษณะเหมือนเดิม
4. หลังจากคลื่นซ้อนทับกันแล้ว คลื่นทั้งสองจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดิม โดยมีลักษณะ
เหมือนเดิม
คำตอบคือ
ก. ข้อ 1, 2, 3
ข. ข้อ 2, 3, 4
ค. ข้อ 2, 4
ง. ข้อ 1, 3

3. คลื่นรวมซึ่งเกิดจากการซ้อนทับของคลื่นสองขบวนเคลื่อนที่ไปในทิศเดียวกันโดยคลื่นทั้งสองมีแอมพลิจูด ความถี่และความยาวคลื่นเท่ากัน แต่มีเฟสตรงข้ามจะมีลักษณะดังนี้
ก. แอมพลิจูดและความถี่เป็นสองเท่าของคลื่นเดิม
ข. แอมพลิจูดเท่าเดิม ความถี่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
ค. ความถี่เท่าเดิม แอมพลิจูดเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
ง. ความถี่เท่าเดิม แอมพลิจูดเป็นศูนย์

4. เมื่อปล่อยคลื่นจากแหล่งกำเนิด 2 แหล่ง ที่มีความถี่ ความยาวคลื่น แอมปลิจูด ความเร็วคลื่นเท่ากัน และมีเฟสตรงกัน เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านกัน ณ จุดกึ่งกลางระหว่างแหล่งกำเนิดทั้สองจะเป็นอย่างไร

ก. เป็นตำแหน่งบัพที่ 0
ข. เป็นตำแหน่งปฎิบัพที่ 0
ค. เป็นตำแหน่งบัพและปฎิบัพสลับกัน
ง.
คลื่นเคลื่อนที่ผ่านไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้น

5. เมื่อปล่อยคลื่นจากแหล่งกำเนิด 2 แหล่ง ที่มีความถี่ ความยาวคลื่น แอมปลิจูด ความเร็วคลื่นเท่ากัน และมีเฟสตรงกันข้าม เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านกัน ณ จุดกึ่งกลางระหว่างแหล่งกำเนิดทั้สองจะเป็นอย่างไร

ก. เป็นตำแหน่งบัพที่ 0
ข. เป็นตำแหน่งปฎิบัพที่ 0
ค. เป็นตำแหน่งบัพและปฎิบัพสลับกัน
ง.
คลื่นเคลื่อนที่ผ่านไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search