แรงดันทั้งหมดของน้ำเหนือเขื่อนกั้นน้ำที่กระทำต่อเขื่อนมีลักษณะอย่างไร

แรงดันทั้งหมดของน้ำเหนือเขื่อนกั้นน้ำที่กระทำต่อเขื่อนมีลักษณะอย่างไร


แรงดันทั้งหมดของน้ำเหนือเขื่อนกั้นน้ำที่กระทำต่อเขื่อนมีลักษณะอย่างไร

. แปรผันตรงกับความสูงของระดับน้ำเหนือเขื่อน

. แปรผันตรงกับความยาวเขื่อนยกกำลังสอง

. แปรผันตรงกับความยาวของเขื่อนและความสูงของเขื่อนยกกำลังสอง

. แปรผันตรงกับความยาวของเขื่อนและความสูงระดับน้ำเหนือเขื่อนยกกำลังสอง

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search