แรงดันของน้ำเขื่อนแก่งเสือเต้นถ้าสร้างเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าต้องใช้ความสูงของสันเขื่อน 76 เมตร
ถ้าปล่อยน้ำผ่านอุโมงค์ที่มีพื้นที่หน้าตัด 1 ตารางเมตร จะเกิดแรงดันของน้ำเท่าใด

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search