ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ ( แก้ไข )

ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ ( แก้ไข )
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ ( แก้ไข )

1. ชายคนหนึ่งขับเรือได้ระยะทาง 88.00 กิโลเมตร ในเวลา 3.50 ชั่วโมง เขาขับเรือด้วยอัตราเร็ว
ที่เหมาะสมกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1 . 25.1429
2. 25.143
3. 25.14
4. 25.1
2. รถยนต์คันหนึ่งสามารถเปลี่ยนความเร็วจาก 36 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็น 108 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมงในเวลา 1 ใน 6 นาที จงหาว่ารถยนต์คันนี้มีความเร่งเท่าใด
1. 1.0 m/s2
2. 2.0 m/s2
3. 3.0 m/s2
4. 4.0 m/s2
3. ปล่อยวัตถุให้ตกลงในแนวดิ่ง เมื่อวัตถุกระทบพื้นพอดี ความเร็ว และความเร่งของวัตถุเป็น
อย่างไร
1. ทั้งความเร็วและความเร่งมีค่าสูงสุด
2. ความเร็วเป็นศูนย์ ความเร่งคงตัว
3. ความเร็วมีค่าสูงสุด ความเร่งคงตัว
4. ความเร็ว และความเร่งมีค่าเป็นศูนย์
4. ผูกวัตถุมวล 500 กรัม ด้วยเชือกยาว 1 เมตร แกว่งเป็นวงกลมในแนวระดับด้วยอัตราเร็ว
20 เมตร / วินาที จงหาขนาดของแรงสู่ศูนย์กลางของวัตถุมีค่ากี่นิวตัน
1. 100 นิวตัน
2. 200 นิวตัน
3. 300 นิวตัน
4. 400 นิวตัน
5. สปริงตัวหนึ่งมีค่าคงตัว 500 นิวตันต่อเซนติเมตร เมื่อออกแรงดึงสปริงจากตำแหน่งสมดุล
ปรากฏว่าสปริงยืดออกเป็นระยะ 20 เซนติเมตร จงหาขนาดของแรงดึงสปริงมีค่ากี่นิวตัน
1. 5 กิโลนิวตัน
2. 10 กิโลนิวตัน
3. 15 กิโลนิวตัน
4. 20 กิโลนิวตัน


2
6. ข้อใดกล่าวผิดสำหรับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
1. แรงและความเร่งมีค่าคงตัวเสมอ
2. วัตถุตกไกลสุดเมื่อยิงเป็นมุม 45 องศา กับแนวระดับ
3. ณ ตำแหน่งสูงสุด ความเร็วมีค่าเป็นศูนย์
4. ณ ตำแหน่งสูงสุด แรงกระทำตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่
7. วัตถุเคลื่อนที่ในแนววงกลมด้วยอัตราเร็ว และรัศมีคงตัว ข้อความใดไม่ถูกต้อง
1. แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุมีค่าคงตัว
2. คาบเวลาของการเคลื่อนที่คงตัว
3. อัตราเร็วเชิงมุมคงตัว
4. อัตราเร่งของวัตถุคงตัว
8. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้เกี่ยวกับการขับรถจักรยานยนต์เลี้ยวโค้ง
ก. ขณะเลี้ยวรถด้วยอัตราเร็วมาก ต้องเอียงรถมากกว่าเลี้ยวรถด้วยอัตราเร็วน้อย
ข. เมื่ออัตราเร็วคงตัวถนนโค้งที่มีรัศมีความโค้งน้อยต้องเอียงตัวรถมากกว่าถนนโค้งที่มี
รัศมีความโค้งมาก
คำตอบที่ถูกคือ
1. ถูกทั้งข้อ ก และ ข้อ ข 2. ข้อ ก ถูก ข้อ ข ผิด
3. ข้อ ก ผิด ข้อ ข ถูก 4. ผิดทั้งข้อ ก และข้อ ข
9. การเคลื่อนที่ของวัตถุแบบซิมเปิลฮาร์มอนิก ข้อสรุปที่ถูกต้องที่สุด คือ
1. วัตถุมีความเร็วและความเร่งแปรผันตรงกับการกระจัดโดยมีแอมพลิจูดคงที่
2. วัตถุมีความเร็วแปรผันตรงกับการกระจัด แต่ความเร่งเป็นศูนย์เมื่อมีการกระจัดมากที่สุด
โดยมีแอมพลิจูดคงที่
3. วัตถุมีความเร่งแปรผันตรงกับการกระจัด แต่ความเร็วเป็นศูนย์เมื่อมีการกระจัดมากที่สุด
โดยมีแอมพลิจูดคงที่
4. วัตถุมีความเร่งแปรผันตรงกับการกระจัด แต่ความเร็วแปรผกผันกับการกระจัดนั้น โดย
มีแอมพลิจูดไม่คงที่
10. ในการเคลื่อนที่แบบคลื่นนั้นพลังงานจากการสะบัดปลายเชือกด้านหนึ่งจะถ่ายทอดไปยังปลาย
เชือกอีกด้านหนึ่งได้แสดงว่า
1. พลังงานถ่ายทอดไปพร้อมกับการเคลื่อนที่ของคลื่น
2. พลังงานถ่ายทอดหลังจากการเคลื่อนที่ของคลื่นผ่านไปแล้ว
3. พลังงานจะถ่ายทอดไปก่อนที่คลื่นจะเคลื่อนที่มาถึง
4. พลังงานจากคลื่นจะถ่ายโอนให้อนุภาคและอนุภาคจะเคลื่อนที่ไปยังปลายเชือก

3
11. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อความใดกล่าวผิด
1. การสะท้อนของคลื่นน้ำความยาวคลื่นไม่เปลี่ยน
2. การสะท้อนของคลื่นเชือกปลายอิสระเฟสไม่เปลี่ยน
3. การหักเหของคลื่นอัตราเร็วเปลี่ยน
4. การหักเหเกิดขึ้นได้ในตัวกลางเดียวกัน
12. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อความใดกล่าวถูกต้อง
1. เมื่อคลื่นเคลื่อนที่เปลี่ยนตัวกลางความถี่เปลี่ยนแปลงเสมอ
2. อัตราเร็วของคลื่นในน้ำลึกย่อมน้อยกว่าอัตราเร็วของคลื่นในน้ำตื้น
3. การหักเหของคลื่นเกิดขึ้นเมื่อเปลี่ยนทิศทางเคลื่อนที่
4. มุมวิกฤตเกิดได้เมื่อคลื่นเคลื่อนที่จากน้ำตื้นไปน้ำลึก
13. ข้อความข้อใดเป็นหลักการของฮอยเกนส์
1. จุดทุกจุดถ้าถูกรบกวนสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นได้
2. คลื่นเมื่อผ่านสิ่งกีดขวางบางส่วนของคลื่นสามารถเลี้ยวเบนได้
3. แต่ละจุดบนหน้าคลื่นสามารถถือได้ว่าเป็นแหล่งกำเนิดของคลื่นใหม่ได้
4. เมื่อคลื่นผ่านช่องแคบเล็ก ๆ จะเกิดการแทรกสอดกันได้
14. คลื่นเหนือเสียงจากเครื่องโซนาร์ ส่งคลื่นลงไปในทะเลตรง ๆ ด้วยความเร็วคลื่น 1500
เมตรต่อวินาที ปรากฎว่าได้รับเสียงสะท้อนกลับมาในเวลา 1.2 วินาที จงหาความลึกของทะเล
บริเวณนั้นมีค่ากี่เมตร
1. 600 เมตร
2. 900 เมตร
3. 1200 เมตร
4. 1800 เมตร
15. สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนแห่งหนึ่งส่งกระจายเสียงในระบบเอฟ เอ็ม ด้วยความถี่คลื่น 100
เมกกะเฮิรตซ์ ความยาวคลื่นวิทยุชุมชนที่ส่งออกจากสถานีมีค่ากี่เมตร
1. 1.5 เมตร
2. 3.0 เมตร
3. 6.0 เมตร
4. 10.0 เมตร4
16. สมบัติข้อใดของคลื่นไมโครเวฟที่ทำให้อาหารสุกได้
1. ทะลุผ่านวัตถุได้ดี
2. มีความถี่สูงกว่าคลื่นวิทยุ
3. ทำให้โมเลกุลของน้ำสั่น
4. เมื่อผ่านวัตถุคลื่นจะสะท้อนไปมาในวัตถุได้
17. ข้อความใดต่อไปนี้ กล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับรังสีอัลตราไวโอเลต
1. มีประโยชน์ในการฆ่าเชื้อโรค
2. มองเห็นเป็นสีม่วงอ่อนและสามารถผ่านแผ่นแก้วบาง ๆ ได้
3. สามารถทำให้สารเคมีบางชนิดเรืองแสงได้จึงมีการนำไปใช้ส่องเสื้อผ้าที่ทาด้วยสาร
เรืองแสงของผู้แสดงบนเวทีจะช่วยให้เห็นเป็นสีสันที่น่าตื่นตามากขึ้น
4. ถ้าโอโซนในชั้นบรรยากาศชั้นบนลดน้อยลง การดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวง
อาทิตย์ก็จะลดลงไปด้วย จนอาจได้รับอันตรายจากรังสีนี้ที่ตกลงสู่โลกได้
18. ทฤษฎีอะไรที่สามารถนำไปอธิบายธรรมชาติของอะตอมได้อย่างสมบูรณ์
1. ทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอนสไตน์
2. ทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัม
3. ทฤษฎีอะตอมของโบร์
4. ทฤษฎีอะตอมของรัทเธอร์ฟอร์ด
19. รังสีแอลฟามีอำนาจในการทะลุผ่านน้อยกว่ารังสีชนิดอื่นที่ออกจากธาตุกัมมันตรังสีเนื่องจาก
1. รังสีแอลฟามีคุณสมบัติในการทำให้สารที่รังสีผ่านแตกตัวเป็นไอออนได้ดี
2. รังสีแอลฟามีพลังงานต่ำกว่ารังสีชนิดอื่น
3. รังสีแอลฟาไม่มีประจุไฟฟ้า
4. รังสีแอลฟามีอัตราส่วนประจุต่อมวลมากที่สุด
20. รังสีใดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากนิวเคลียสของธาตุ
1. รังสีเอกซ์
2. รังสีคาโทด
3. รังสีอัลตราไวโอเลต
4. รังสีแอลฟา
21. ดีบุกมีเลขอะตอมเท่ากับ 50 และเลขมวล 120 จะมีจำนวนนิวคลีออนเท่าใด
1. 20
2. 50
3. 70
4. 120
5
22.ไอโซโทปของธาตุชนิดเดียวกัน นิวเคลียสของธาตุจะมีอนุภาคตามข้อใด
1. โปรตอนเท่ากัน นิวตรอนต่างกัน
2. โปรตอนต่างกัน นิวตรอนเท่ากัน
3. โปรตอนเท่ากัน นิวตรอนเท่ากัน
4. โปรตอนต่างกัน นิวตรอนต่างกัน
23. มีธาตุไอโอดีน- 131 ซึ่งมีเวลาครึ่งชีวิต 8 วัน อยู่จำนวน 1 กรัม จะใช้เวลานานกี่วันจึงจะ
เหลือธาตุดังกล่าวอยู่เพียง 0.125 กรัม
1. 16 วัน
2. 24 วัน
3. 32 วัน
4. 64 วัน
24. สารกัมมันตรังสีจำนวนหนึ่ง มีครึ่งชีวิต 30 นาที เมื่อเวลาผ่านไป 2 ชั่วโมง จำนวนที่สลาย
ไปจะมีค่าเป็นกี่เท่าของจำนวนเริ่มต้น
1 . 1 / 8
2. 1 / 16
3. 7 / 8
4. 15 / 16
25. การควบคุมปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชัน ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต้อง
ควบคุมสิ่งใด
1. เชื้อเพลิงนิวเคลียร์
2. ปริมาณรังสี
3. จำนวนนิวตรอน
4. อุณหภูมิ
เฉลย
1. 4 2. 2 3. 3 4. 2 5. 2
6. 3 7. 1 8. 1 9. 3 10. 1
11. 4 12. 4 13. 3 14. 2 15. 2
16. 3 17. 2 18. 2 19. 1 20. 4
21. 4 22. 1 23. 2 24. 4 25. 3

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search