คลังข้อสอบฟิสิกส์ชุดที่ 1

คลังข้อสอบฟิสิกส์ชุดที่ 1
1.ถ้าเปรียบเทียบความร้อนกับกระแสไฟฟ้า อุณหภูมิเปรียบได้กับปริมาณใด
1) ความต้านทานไฟฟ้า
2) ความต่างศักย์ไฟฟ้า
3) พลังงานไฟฟ้า
4) กำลังไฟฟ้า

2.นร.นำวัตถุชิ้นหนึ่งไปวางบนผิวน้ำ ปรากฏว่าวัตถุจมน้ำ ต่อมาจึงนำวัตถุชิ้นเดิมไปวางบนผิวของเหลวชนิดหนึ่ง ทำให้วัตถุนั้นลอยบนของเหลวได้ ข้อสรุปใดถูกต้อง
1) วัตถุ มากกว่า ของเหลว
2) วัตถุ น้อยกว่า น้ำ
3) ของเหลว น้อยกว่า น้ำ
4) น้ำ น้อยกว่า ของเหลว

3. เซลล์ไฟฟ้า 4 เซลล์ ต่ออนุกรมกันโดยกลับขั้ว 1 เซลล์ กำหนดให้แต่ละเซลล์มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเซลล์ละ 1.5V และมีความต้านทานภายในเซลล์ 0.5 จงหากระแสไฟฟ้าในระบบ
1) 0.15A
2) 0.20A
3) 0.25A
4) 0.30A
4. โลหะมวล 2 กิโลกรัม อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ในการทำให้โลหะนี้มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น
15 องศาเซลเซียส จะต้องใช้ความร้อนคิดเป็น 80 ของความร้อนที่ทำให้น้ำแข็ง 100 กรัมที่
อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส กลายเป็นน้ำเดือดพอดี จงหาค่าความจุความร้อนจำเพาะของโลหะ
กำหนดให้ Cน้ำ= 1 Cal/g◦C Lน้ำแข็ง= 80 Cal/g
1) 0.33 Cal/g◦C
2) 0.48 Cal/g◦C
3) 0.60 Cal/g◦C
4) 0.75 Cal/g◦C

5. ไอน้ำเดือด 100 กรัม 100 องศาเซลเซียส คายความร้อน 220 กิโลจูล แล้วจะมีอุณหภูมิเป็นเท่าใด กำหนดให้
I. ความร้อนแฝงจำเพาะของน้ำแข็งเท่ากับ 333 จูลต่อกรัม
II. ความร้อนแฝงจำเพาะของน้ำเท่ากับ 2256 จูลต่อกรัม
III. ความจุความร้อนจำเพาะของน้ำเท่ากับ 4.2 จูลต่อกรัม.องศาเซลเซียส


เฉลย
1) ตอบ 2
2) ตอบ 4
3) ตอบ 1
4) ตอบ 2
5) ตอบ 100◦C

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search