โจทย์ฟิสิกส์ ความคลาดเคลื่อน

เฉลยให้หน่อยนะครับ

ในการทดลองวัดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อโลหะ วัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกได้ d1 = (64 + 2) ม.ม. และ
เส้นผ่าศูนย์ กลางภายในได้ d2 = (47 + 1) ม.ม. เปอร์เซ็นต์ของความคลาดเคลื่อนสูงสุดของ
(d1 - d2) คือข้อใด
1. 1% 2. 5%
3. 6% 4. 18%

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search