บรรยากาศ (atmosphere )


บรรยากาศ

บรรยากาศ (atmosphere ) 
               หมายถึงอากาศในที่ต่าง ๆ ทั้งหมดซึ่งเป็นส่วนที่ห่อหุ้มโลกอยู่โดยรอบ จะอยู่จากพื้นโลกไป
ประมาณ 800 – 1,000 กิโลเมตร บรรยากาศส่วนใหญ่จะหนาแน่นมากในระดับต่ำๆ และจะเจือจางลง
เมื่อสูงขึ้น        กล่าวคือบรรยากาศประมาณ 50 % จะอยู่ในระยะไม่เกิน 5 – 6 กิโลเมตรจากผิวโลก อีก
25 % อยู่สูงขึ้นไปอีก 5 กิโลเมตร และต่อจากนั้นบรรยากาศจะเบาบางลง     ประมาณครึ่งหนึ่งทุก ๆ 5
กิโลเมตรที่สูงขึ้นไป
              ถ้าจะประมาณน้ำหนักบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกไว้ทั้งหมดจะได้ประมาณ 5.1 x10 กำลัง 21
กิโลเมตร ซึ่งคิดเทียบเป็น 1 ในล้านส่วนของน้ำหนักทั้งหมดของโลกดังนั้นระยะความสูงจากระดับน้ำ
ทะเลขึ้นไปไม่เกิน 800-1,000 กิโลเมตร เป็นบริเวณ ที่ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลก นอกเหนือ
จากนั้นขึ้นไปอีกเป็นส่วนที่เรียกว่า อวกาศ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีอนุภาคต่างๆ อยู่อย่างเบาบางมากและ
อนุภาค เหล่านี้ไม่อยู่ในอำนาจแรงดึงดูดของโลก

อากาศ (air) 

             หมายถึง อากาศที่อยู่ในบริเวณจำกัด หรืออากาศที่ปกคลุมอยู่ในบริเวณเนื้อที่ซึ่งสามารถกำหนด
ขอบเขตได้ เป็นส่วนที่อยู่เหนือตำแหน่งหนึ่งบนผิวโลก เช่น อากาศที่อยู่รอบตัวเรา อากาศในห้องเรียน
อากาศบริเวณชายทะเล เป็นต้น
กาลอากาศ 
              หมายถึง สภาพของอากาศในที่แห่งใดแห่งหนึ่ง ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปในระยะเวลา สั้น ๆ
เช่น 1 วัน 1 สัปดาห์ หรือ 1เดือน องค์ประกอบของกาลอากาศ มี 5 อย่าง คือ
- อุณหภูมิ
- ความกดดัน
- ความชื้น
- ลม และ
- มวลอากาศ

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search