วชิาฟิสิกส์เร่ืองโมเมนตมั


แบบทดสอบรายจดุ ประสงค์รายวชิาฟิสิกส์เร่ืองโมเมนตมั
1.  โมเมนตมัหมายถึงอะไรเป็นปริมาณอะไร มีหน่วยวา่ อยา่ งไร
2.   ลูกปื นมวล  20  กรัม ออกจากกระบอกปื นด้วยความ เร็ว   500  เมตร / วนิาทีวง่ิเขา้ไปในทอ่ นไมแ้ละ
หยุดนึ่ง
      ในเวลา  0.2  วินาที  แรงเฉล่ียท่ีทอ่ นไมก้ระทา ต่อลูกปืน ในช่วงน้ีมีคา่ เทา่ ใด
3.   มวล  7.5  กิโลกรัม ขณะท่ีเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็ว1 เมตร ตอ่ วนิาทีถูกแรงคงท่ี5  นิวตัน  กระท านาน
เทา่ ใด
      จึงจะหยดุ วตัถุน้ีได้
4.   นกักีฬาเตะลูกบอล มวล 200  กรัม  ด้วยความเร็ว   5 เมตรตอ่ วนิาทีอดักา แพงแลว้ลูกบอล สะทอ้นสวน
       ออกมาดว้ยอตัราเร็วเทา่ เดิม จงหาคา่ เฉล่ียของแรงท่ีกา แพงกระทา ตอ่ ลูกบอล ถา้ลูกบอล กระทา ตอ่ แพง
อยู่
       ในช่วงเวลา 0.05  วินาที  
5.   กอ้นหินมวล 2  กิโลกรัม เคล่ือนท่ีดว้ยความเร็ว 6 เมตร ตอ่ วนิาทีจะตอ้งใชแ้รงขนาดเทา่ ใดจึงจะ
สามารถ
      หยดุ กอ้นหินน้ีไดใ้นช่วงเวลา 5  X  10
–3
  วินาที  
6.   ลูกปื นมวล  2 x 10
–2
  กิโลกรัม ออกจากปลายกระบอกปืนดว้ยความเร็ว 500  เมตร / วนิาทีวง่ิเขา้ไปใน
      ทอ่ นไมแ้ละหยดุ น่ิงในเวลา 0.2  วินาที  แรงเฉลี่ยที่ทอ่ นไมก้ระทา ต่อลูกปืนเป็นเท่าใด
7. ลูกปื นมวล  2 x 10
–2
  กิโลกรัม ออกจากปลายกระบอกปืนดว้ยความเร็ว 500  เมตร / วนิาทีวง่ิเขา้ไปใน
ทอ่ นไมแ้ละหยดุ น่ิงในเวลา 0.2  วนิาทีแรงเฉล่ียท่ีทอ่ นไมก้ระทา ตอ่ ลูกปืนเป็นเทา่ ใด
8. มวล  2  และ  1  กิโลกรัม มีความเร็ว 4  และ  1  เมตรต่อวนิาทีวง่ิตามกนั เป็นในแนวเส้นตรงเดียวกนั
โดยมวล   1 กิโลกรัม อยหู่ นา้ จงหาความเร็วหลงัชนของมวลท้งัสองถา้เป็นการชนแบบไมย่ ดืหยนุ่ โดย
สมบูรณ์
9. จากข้อ 8  ถา้เป็นการชนแบบยดืหยนุ่ ความเร็วหลงัชนของมวล 1  กิโลกรัม มีคา่ ก่ีเมตร / วินาที  
10. รถมวล  40  กิโลกรัม มีความเร็ว 20  เมตร / วินาที  เข้าชนมวล  60  กิโลกรัม ท่ีจอดน่ิงหลงัชนท้งัสอง
ติดกนั อยากทราบวา่ หลงัชนรถมีความเร็วเป็นเทา่ ไร
11. ยิงลูกปื นมวล  10  กรัม ชนกล่องมวล 1  กิโลกรัม ท่ีอยนู่ ่ิงลูกปืนเขา้ชนดว้ยความเร็ว 1,000  เมตร/
วนิาทีกล่องจะเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วเทา่ ไร
12. กระสุนปื นมวล  20  กรัม  และมีความเร็ว  4,020 เซนติเมตรตอ่ วนิาทีในแนวระดบั พงุ่ เขา้ชนแทง่ ไมซ้่ึง
วางอยนู่ ่ิง ๆ บนโตะ๊ท่ีปราศจากความเสียดทานและฝังอยใู่นแทง่ ไม้ถา้ไมม้ีมวล 4  กิโลเมตร ความเร็ว
ของแทง่ ไมห้ลงัถูกชนเป็นเท่าไร

1 ความคิดเห็น:

i3newupdate กล่าวว่า...

วิธีสมัคร adsense ผ่าน

http://makeblogadsense.blogspot.com/

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search