แผนการสอนวิชาฟิสิกส์

แจกฟรี...แผนจัดการเรียนรู้ / แผนการสอน วิชาฟิสิกส์ ช่วงชั้นที่ 4 รหัส ว 31101
แผนการสอน วิชาฟิสิกส์ ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1
ดาวน์โหลดฟรี หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง การเคลื่อนที่
http://www.ziddu.com/download/11966875/1.rar.html
ดาวน์โหลดฟรี หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง สนามของแรง
http://www.ziddu.com/download/11966926/2.rar.html
ดาวน์โหลดฟรี หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง คลื่น
http://www.ziddu.com/download/11966927/3.rar.html
ดาวน์โหลดฟรี หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์
http://www.ziddu.com/download/11966925/4.rar.html
ดาวน์โหลดเพิ่มเติม วิเคราะห์หลักสูตร
http://www.ziddu.com/download/11967061/222.rar.html
ดาวน์โหลดเพิ่มเติม แบบทดสอบ
http://www.ziddu.com/download/11967032/111.rar.html

แจกฟรี...แผนจัดการเรียนรู้ / แผนการสอน วิชาฟิสิกส์ ช่วงชั้นที่ 4 รหัส ว 32101
แผนการสอน วิชาฟิสิกส์ ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 2

http://www.ziddu.com/download/12147832/3A.rar.html
แจกกันไปใช้ครับ

เอกสารประกอบการเรียนฟิสิกส์ ระดับมัธยมปลาย มีทั้งแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ
ใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ดีมาก โหลดไปใช้กันเลยครับ

เรื่องที่ 1 การวัด
http://www.ziddu.com/download/11967097/1.pdf.html
เรื่องที่ 2 การเคลื่อนที่
http://www.ziddu.com/download/11967177/2.pdf.html
เรื่องที่ 3 กฎการเคลื่อนที่
http://www.ziddu.com/download/11967173/3.pdf.html
เรื่องที่ 4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
http://www.ziddu.com/download/11967174/.pdf.html
เรื่องที่ 5 งานและพลังงาน
http://www.ziddu.com/download/11967175/5.pdf.html
เรื่องที่ 6 โมเมนตัม
http://www.ziddu.com/download/11967176/6.pdf.html
เรื่องที่ 7 การเคลื่อนที่แบบหมุน
http://www.ziddu.com/download/11967263/.pdf.html
เรื่องที่ 8 สภาพสมดุลยืดหยุ่น
http://www.ziddu.com/download/11967264/.pdf.html
เรื่องที่ 9 ของไหล
http://www.ziddu.com/download/11967265/10.pdf.html
เรื่องที่ 10 ความร้อน
http://www.ziddu.com/download/11967266/9.pdf.html
เรื่องที่ 11 คลื่นกล
http://www.ziddu.com/download/11967267/11.pdf.html
เรื่องที่ 12 เสียง
http://www.ziddu.com/download/11967388/12.pdf.html
เรื่องที่ 13 แสง
http://www.ziddu.com/download/11967391/13.pdf.html
เรื่องที่ 14 ทัศนอุปกรณ์
http://www.ziddu.com/download/11967389/14.pdf.html
เรื่องที่ 15 ไฟฟ้าสถิตย์
http://www.ziddu.com/download/11967392/15.pdf.html
เรื่องที่ 16 แม่เหล็กไฟฟ้า 1
http://www.ziddu.com/download/11967390/16.pdf.html
เรื่องที่ 17 แม่เหล็กไฟฟ้า 2
http://www.ziddu.com/download/11967549/.pdf.html
เรื่องที่ 18 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
http://www.ziddu.com/download/11967550/.pdf.html
เรื่องที่ 19 ฟิสิกส์อะตอม
http://www.ziddu.com/download/11967551/19.pdf.html
เรื่องที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
http://www.ziddu.com/download/11967552/17.pdf.html

แบ่งปันกันไปใช้นะครับ

แจกกันไปใช้ครับ คณิตศาสตร์ล้วนๆ
เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ
ใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ดีมาก โหลดไปใช้กันเลยครับ

เรื่องที่ 1 เซต
http://www.ziddu.com/download/12118508/1.pdf.html
เรื่องที่ 2 ตรรกศาสตร์
http://www.ziddu.com/download/12118526/2..pdf.html
เรื่องที่ 3 การแจกแจงปกติ
http://www.ziddu.com/download/12118614/3..pdf.html
เรื่องที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล
http://www.ziddu.com/download/11967174/.pdf.html
เรื่องที่ 5 กำหนดการเชิงเส้น
http://www.ziddu.com/download/12118703/5..pdf.html
เรื่องที่ 6 ความน่าจะเป็น
http://www.ziddu.com/download/12118705/6..pdf.html
เรื่องที่ 7 ความสัมพันธ์
http://www.ziddu.com/download/12118704/7..pdf.html
เรื่องที่ 8 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่น
http://www.ziddu.com/download/12118706/.pdf.html
เรื่องที่ 9 แคลคูลัส
http://www.ziddu.com/download/12118707/.pdf.html
เรื่องที่ 10 จำนวนจริง
http://www.ziddu.com/download/12119104/10..pdf.html
เรื่องที่ 11 จำนวนเชิงซ้อน
http://www.ziddu.com/download/12119105/11..pdf.html
เรื่องที่ 12 ทฤษฎีกราฟ
http://www.ziddu.com/download/12119102/12..pdf.html
เรื่องที่ 13 ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ
http://www.ziddu.com/download/12119101/.pdf.html
เรื่องที่ 14 เมตริกซ์
http://www.ziddu.com/download/12119103/14..pdf.html
เรื่องที่ 15 เรขาคณิต
http://www.ziddu.com/download/12119151/15..pdf.html
เรื่องที่ 16 ลอการิทึม
http://www.ziddu.com/download/12119150/16..pdf.html
เรื่องที่ 17 ลำดับอนุกรม
http://www.ziddu.com/download/12119149/17..pdf.html
เรื่องที่ 18 เวกเตอร์
http://www.ziddu.com/download/12119148/18..pdf.html

แบ่งปันกันไปใช้นะครับ เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่น่าใช้มากครับ


เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาโลก ดาราศาสตร์ อวกาศ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ

เรื่องที่ 1 บทนำเกี่ยวกับวิชาดาราศาสตร์
http://www.ziddu.com/download/12147209/.pdf.html
เรื่องที่ 2 เอกภพ
http://www.ziddu.com/download/12147210/3..pdf.html
เรื่องที่ 3 ระบบสุริยะ
http://www.ziddu.com/download/12147211/2..pdf.html

เป็นการสรุปเนื้อหาที่เข้าใจง่ายมากครับ


แผนการสอน แผนจัดการเรียนรู้วิชาโลก ดาราศาสตร์ อวกาศ
ใช้ได้ทั้งมัธยมต้นและมัธยมปลายครับ ดาวน์โหลดไปใช้ฟรี...

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 http://www.ziddu.com/download/12147327/11.rar.html
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 http://www.ziddu.com/download/12147326/22.rar.html
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 http://www.ziddu.com/download/12147324/33.rar.html
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 http://www.ziddu.com/download/12147325/44.rar.html
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 http://www.ziddu.com/download/12147428/55.rar.html
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 http://www.ziddu.com/download/12147429/77.rar.html
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 http://www.ziddu.com/download/12147430/66.rar.html

แจกหลักสูตรสาระการเรียนรู้

หลักสูตรสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/12147566/1A.rar.html

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/12147578/2A.rar.html


เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาเคมี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ
เรื่องที่ 1 กรดเบส
http://www.ziddu.com/download/12147954/1B.pdf.html
เรื่องที่ 2 ปริมาณสารสัมพันธ์
http://www.ziddu.com/download/12147953/2B.pdf.html
เรื่องที่ 3 ไฟฟ้าเคมี
http://www.ziddu.com/download/12147951/3B.pdf.html
เรื่องที่ 4 สมดุลเคมี
http://www.ziddu.com/download/12147950/4B.pdf.html
เรื่องที่ 5 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
http://www.ziddu.com/download/12147952/5B.pdf.html

แจกกันไปใช้ รวมแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น โหลดเลยจ้า

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
http://www.ziddu.com/download/12285710/1mat.rar.html
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
http://www.ziddu.com/download/12285712/2mat.rar.html
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
http://www.ziddu.com/download/12285711/3mat.rar.html
รวมข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
http://www.ziddu.com/download/12285558/4mat.rar.html

แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น
แผนการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 1
http://www.ziddu.com/download/12315238/1matb1.rar.html
แผนการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2
http://www.ziddu.com/download/12316014/1matb2.rar.html
แผนการสอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 1
http://www.ziddu.com/download/12656817/1matp1.rar.htmlแผนจัดการเรียนรู้ แผนการสอนวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 2
เป็นไฟล์เอกสารสามารถแก้ไขได้ มีใบความรู้และแบบฝึกทักษะ

แผนจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การหาแรงลัพธ์และการรวมเวกเตอร์โดยวิธีสร้างรูป
http://www.ziddu.com/download/12329996/7.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การแยกแรงและการหาแรงลัพธ์โดยวิธีการคำนวณ
http://www.ziddu.com/download/12330090/8.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง สมดุลกลและสมดุลการเลื่อนที่
http://www.ziddu.com/download/12330368/9.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง สมดุลของแรงเสียดทาน
http://www.ziddu.com/download/12331677/10.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง ศูนย์กลางมวลและศูนย์ถ่วง
http://www.ziddu.com/download/12343493/11.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง สมดุลต่อการหมุน
http://www.ziddu.com/download/12343597/12.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง สมดุลสัมบูรณ์
http://www.ziddu.com/download/12343623/13.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง การนำหลักการสมดุลไปประยุกต์และเครื่องกล
http://www.ziddu.com/download/12343622/14.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง ทบทวนอีกครั้งย้ำความเข้าใจ
http://www.ziddu.com/download/12343748/15.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 16 เรื่อง งาน
http://www.ziddu.com/download/12343749/16.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง กำลัง
http://www.ziddu.com/download/12345079/17.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 18 เรื่อง พลังงาน
http://www.ziddu.com/download/12345110/18.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 19 เรื่อง พลังงานจลน์
http://www.ziddu.com/download/12345111/19.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 20 เรื่อง พลังงานศักย์โน้มถ่วง
http://www.ziddu.com/download/12345109/20.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 21 เรื่อง พลังงานศักย์ยืดหยุ่น
http://www.ziddu.com/download/12356485/21.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 22 เรื่อง กฎการอนุรักษ์พลังงาน
http://www.ziddu.com/download/12356486/22.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 23 เรื่อง เครื่องกลและเครื่องใช้ไฟฟ้า
http://www.ziddu.com/download/12356483/23.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 24 เรื่อง หลักการทำงานของเครื่องกล
http://www.ziddu.com/download/12356487/24.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 25 เรื่อง ทบทวนอีกครั้งย้ำความเข้าใจ
http://www.ziddu.com/download/12356484/25.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 26 เรื่อง ความหมายของโมเมนตัม
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 27 เรื่อง แรงและการเปลี่ยนโมเมนตัม
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 28 เรื่อง การดลและแรงดล
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 29 เรื่อง การคำนวณการดลและแรงดล
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 30 เรื่อง การชน 1
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 31 เรื่อง การชน 2
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 32 เรื่อง การชน 3
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 33 เรื่อง การคำนวณเกี่ยวกับการชน
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 34 เรื่อง กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 35 เรื่อง การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
แผนการเรียนรู้ที่ 26 - 35
http://www.ziddu.com/download/12356546/3.doc.html

แผนการสอนวิชา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
http://www.ziddu.com/download/12361403/art1.rar.html
แผนการสอนวิชา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
http://www.ziddu.com/download/12361492/art2.rar.html
แผนการสอนวิชา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
http://www.ziddu.com/download/12361430/art3.rar.html

นิทานสำหรับลูกเสือ
http://www.ziddu.com/download/12642719/A1.rar.html

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search